Varugani wokounam tava vasilike kulihamesera moupolitika

0
35

MoVenduka-Nkuru sure zaNamibia ndi asi UNAM,kavageve matjiliso komurugani kurona koruha roaccounting noauditting ntani murongi sirongwa serongo ndi asi education nsene kapi navakwama veta ezi vaturapo asi varugani konkuru sure ngano vahalihameseramo veme moupolitika.
Awo kavavapere siruwo dogoro mo29 Murongankuru vature matokoro asi kupi vana hama.

Sayitunga zaNew Era kuna kara noumbangi asi etokoro lyakereko vatulirepo wondango gendeso mwa Mangundu,23, 2007, asi Unam kapi nazikapulisira varugani vazo vakare nomavango gomulyo paupolitika.

Mokukwamanye oyo mukurona gendesi UNAM, Lasarus Hangula kageve ntumwaraka asi kwato murugani gwaUNAM, nakara noposa zonene kwankenye mbunga politika ndi asi aturemo mahundira asi vapire kumufuta morwa age kuna kukarugana youpolitika.

Etokora lyangesi kaliwizirepo morwa paapa hamutjanga gomapukururo gombunga poltika zovadinkantu vaSWAPO,kavamumwene tagava malimbururo nonokonda dimwe mokupopera mbunga zaSWAPO.Charles Siyauya murugani koUNAM,ntani age kwamutura koruha rovalirongi ava vakara asi kapisi vaNamibia.Eyi kuna kumoneka nawa,nawa asi eyi kuna tamba vadinkantu wombunga zoSWAPO,yiyo varetarapo etokoro lyangesi.

Simwe setokoro kwakara asi varugani koUNAM,kapisi hepero vatware yirugana eyi vadiva ponze. Nampili ngomu vavapulisira asi kuvhura kukakara posingi sombunga politika nkenye, kapi vavapulisira asi ngano vavahorowore ndi asi ngano vakare vauyungi posigongi oso.

Ntani hena vahepa kukara nomukaro gomuwa nsene asi tavakara poyigongi yipo asi vahatwara edina lyedona evango lyonkuru sure.

Ntani hena vahakarasi noyigongi mevango lyaUNAM.Ntani hena vahakara asi vatware mbunga politika zimwe tupu uwa wazo mevango lyaUNAM.

Vaharuganesa evango eli asi ngano mbunga politika zimwe yizo ngwapo kupitakana nonkwawo. Pro Vice Chancellor for Academic and Research Osmund Mwandemele,nage gumwe yina tamba ntani Presidente gwa Swanu,Usutuaije Maamberua,hamutjanga ntoni gwendi Dr Tangeni Iyambo navenye owo kwavahorowora posiruwo sokongresss zaSwanu ezi zakereko mwaMangundu 2007.

Marondoro gokuhova kwatundire kwaMwandembele omu gapukwilire Maamberua asi ngano vahalihameseramo vene mopolitika nye kapi yakwese.

Presidente gwanare gwaswanu dokotora Rihupisa Kandando nage gumwe govarugani konkuru sure zaNamibia.Nye kapi kwakere matokoro gangesi.

Navenye oMaamberua naIyambo kavanyokere kukumbururako asi nayinye oyo vana yigava momawoko govahahende vawo,Metcalfe Legal Practioners.

Ogu kakwatereremo siruwo oso mukurona sure ndi asi muuyungilipo nkurusure Zach Kazapua, katente asi mbapira zangoso kuna zigava hena kwaSiyauya ntani kwaLinus Hamunyela, ogu aruganene komberewa zawo zaUNAM komuzogo vana kutanta asi kwahamena kombunga zaRDP.

Awo kuna kumoneka asi kapi vana hara kusikisamo veta ntonkoro ozo Siyauya age kwagwana mbapira ezi mwaMangundu 23,ano vakwawo awo nare vayidiva.

Siyauya katente asi age ana tumu mbapira zendi zokutumba mombunga ozo gakara nye kuna kundindira elimbururo.

Ano vakwawo awo asi navalumburura mvhura zeezi.Ano kazapua katente asi kapi vana gava asi siruwo morwa elimbururo kuna kulindindira kehagero lyaMurongankuru. Awo kuna kuyimona asi veta ezi kapi zavasilika asi vahahamena kombunga politika nkenye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here