Sialuluti sa Mubala ni Mushobo si Wela ba Caprivi

0
33

SIALULUTI sa mubala ni mushobo sesi bonahala kuli ki kale si wela mwa sikiliti sa Caprivi kasamulaho wa liketisa za kuketa Gabana wa sikiliti mwa kweli ye felile li fetuha maswe ni kutisa simpangaliko sa cwale se mwa sikiliti.

Kwa mukopano wa kopano ya Swapo wa sikiliti, ono bile ten`i sunda ye felile la bulalu, ono kile wa lika kuikambota kaza simpangaliko sa cwale se kwa maofesi a Swapo, limembala za mushobo wa Masubia neli nze li sweli kuno huwa ni kuopela kaza ‘kushendekela’ kone ku liba kwa mushobo wa Mafwe.

Palo ya batu ye nuhiwa kuli ne yemi fa mashumi a silezi (60) ya limembala za mushobo wa Masubiya nenze sweli kuopela ka mihuo ya kuli: “Down Mafwe, Down RDP down, Mafwe you are RDP”, ka manzwi a man`wi, Mafwe fafasi, RDP fafasi, Mafwe muyemela kopano ya RDP. Kansela yana kile a kupa kusa patalaza libizo la hae na kile a bulela kuli, sikwata sa limembala se sa mushobo wa Masubiya sene si sika memiwa nesi kile sa esha kwa maofesi a kopano ya Swapo ka hola ya musihali ya 13h00, ili hola ili n`wi ka bubebe pili mukopano u sika tateka kale kakuli mukopano no lelezwi ku tateka ka 14h00.

Sikwata hape nesi kile sa kena ni mwa ofesi ya mukopano o, kono ka bumai sikwata nesi kilwe sa lundulwa kasamulaho wa kutalusezwa kuli mukopano neli wa limembala ze hulu za sikiliti za kopano ya Swapo feela. Kansela na kile a ekeza kubulela kuli, nihaike sikwata nesi kile sa zwela fande cwalo, neku kile kwa zuha ngambolo ni kanyi tuna pili sikwata si zwela fande ili ko sikwata hape nesi kile sa zwelapili ni mihuo hamohocwalo ni kuopela. Kansela hape na kile a patalaza kuli babeleki ba ban`wi ba Kansulu ya sikiliti ki bene ba tusize limbela zen`wi ka nzila ya kutaha kwa mukopano hamohocwalo ni kukuta.

Mukopano neu kile wa lumelana kuli lizazi la Sope haina ni mazazi a mashumi a mabeli ka mazazi a mabeli (22) ita ba lona lizazi tuna leo limembala zen`wi ze hulu za kopano ze filwe kuokamela sikiliti kuzwelela kwa mulenen`I wa Windhoek lita potela sikiliti ni kulika kufumana tatululo kwa simpangaliko sa cwale se. Kansela hape na kile a nyunga toho ya hae ka kubulela kuli hana sepo hande ya kuli tatululo ita fumanwa. Kansela naize limembala za kopano ya Swapo ze filwe ku okamela sikiliti sa Caprivi linze li pihelezi kuli mankansela ba talime hande kaza keto ya bona ya Leonard Mwilima ka kulika kupihelela kuli Sibalatani a kutiseze mushukwe wa hae.

Kakuya ka Kansela, ba okameli ba sikiliti ba kopano, seba palezwi ku tolokela makansela mabaka a kuli kin`I he haba sa koni kuketa Mwilima ni kukutiseza Bernard Sibalatani.

Kansela naize, ba okameli ki baba ba swanela kutalima kaza kelezo ya bona kakuli bona makansela neba kile ba keta Mwilima sina ka mulao.

“Mulao wa makansulu a likiliti wa silimo sale sa 1992 ufa maata makansela sibaka sa kuketa muina situlo wa Komiti ya Sikiliti, ili yena Gabana wa sikiliti ka lilimo ze talu.”

Kansela hape na kile a bulela kuli kopano ye nca ya Rally for Democracy and Progress (RDP) kutuha iba ni sibaka mwa simpangaliko sa cwale se mwa Caprivi.

Kuutwahala kuli, kopano ya RDP kutuha I sebelisa sibaka sa cwale se ni kuzusa silikani sesi tiile ni mushobo wa mafwe ka kukasha kuli ba kone kukena mwa kopano ya RDP simubuso.

Se kuna ni sabo mwa nako ya cwale mwa kopano ya Swapo kuli sikiliti sa Caprivi kutuha siba sa pili kungiwa ki kopano ya RDP. Ka kubona kuli mushobo wa Mafwe ki ona ni lilalanda ze n`atafezi mwa sikiliti, kopano ya Swapo ita tokwa tatululo ka bunako mwa nako ya cwale kuli I kone kubeya lika kaufeela hande mwa nzila ye swanela ni kukutisa lipula za lilalanda kamukana mwa liketisa zaale sa silimo sa 2009, kakuya ka bayahi baba sepahala.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here