Likopano ze Silezi li Yema mwa Liketisa za Rundu

0
35

LIKOPANO ze silezi seli yemi mwa liketisa za silalanda sa Rundu Rural West mwa sikiliti sa Kavango ili kuli ku konwe ku ketwa Kansela wa silalanda sani mwa liketisa za putako ze lelezwi silimo se sinca se. Liketisa li lelezwi simubuso mwa kweli ye ya Sope haina ni mazazi a lishumi ka lizazi li lin`wi (11).

Ba lwaneli ba mushukwe base ba yemi kiba cwale ka Rosa Kunyanda Kavara wa kopano ya Swapo, Agrippina Runguro Mbambo wa NDMC, Mathias Lipalu Munango wa CoD, Lucius Kudumo Shikusho wa DTA, Johannes Waha Sinonge wa Republican Party kubeya Lucia Makunda Sitareni wa Nudo. Hana kile a ikopanya ni ba mutende o wa New Era mwa mazazi a felile, yo muhulu wa katengo ka Liketisa, mutompehi Philemon Kanime naize, litukiso za liketisa seli beilwe ni kuzamaya hande mwa nako ya cwale.

Sipula sa Kansela wa silalanda sani nesi kile sa kwaluha muta mutompehi Herbert Shixwameni ya nali wa kopano ye busa yona ya Swapo a I lilimanisa yena mun`wi fa sipula sani mwa likweli ze peli ze felile. Shixwameni na kile a I lilimanisa hape ni mwa kopano ya Swapo.

Kanime u talusa kuli, litukiso linze li zamaya hande mi sicaba sesi tatekile ni kuswala mikopano ya kususueza limembala za sicaba.

Kanime na ekelize kubulela kuli lika kaufeela linze li zamaya hande luli kakuli hakuna lipiho za bu sabisi kapa kulwana kwa linzila za lipolitiki kose kutisizwe pila ofesi ya habo mwa mazazi a felile. Liketisa li lelezwi kutateka ka hola ya 07h00 ni kufeela ka hola ya 21h00 ka lizazi leli swana lona la Sope 11.

Kubala linepo kuta tateka kasamulaho wa kukwala liketisa ka nako yani haa, linepo zona lita patalazwa kasamulaho feela wa kubota. Kanime na kile a bulela kuli bayahi ba palo ye likana 2 227 ki bese ba I n`olisize simubuso kuli ba kone kubota fahalimu ya palo ye likana 14 337 ya bayahi kaufeela bapila mwa silalanda sani.

Ku taba ni libaka ze loban`wi (9) za Kubota kubeya likwata ze silezi za sicaba sesi ta itenga mwa kupotela bayahi mwa libaka ze shelana.

Mwa nako ya cwale, katengo ka liketisa kanze ka patehile ni mungendenge wa kumbalamanisa maofisa baba ta tusa mwa liketisa kamukana. Lituto hamohocwalo ni maungulo a mbalamaniso ya maofisa kaufeela li lelezwi kupetwa mwa biki ye.

Tumapampili totu nyinyani twa liketisa tu lelezwi kuezwa mwa kweli ya Sope haina ni mazazi a malalu mi tuta putiwa hande mwa meeto a limembala za lipolitiki kamukana ze lwanela mushukwe kubeya mapolisa ka lizazi leo Sope iba ni mazazi a supile. Ze ni halilicwana, Kanime sa patalalize kuli liketisa za sicaba za kuketa makansela ba katengo ka tolopo wa libaka ze cwale ka Otjinene ni Omuthiya lita swaliwa mwa mazazi a taha kasamulaho litolopo ze peli ze, li tumuswa simubuso kuba litolopo nyana ze swanela kuzamaiswa ki makansela ba tolopo baba ta kona kufitisa maikuto mwa likezo kaufeela za katengo ka tolopo.

Liketisa li lelezwi mwa kweli ye taha ya Yowa haina ni mazazi a mashumi a mabeli ka a lobapeli (18) haa litukiso zona linze li sebezwa kuzona ka zazi ni zazi.

Makansela ba ketiwanga kuli ba kone kuyemela bayahi ba tolopo mwa katengo ka tolopo. Ba swanela kubona kuli silalanda sa buntu ni makete sa etelelwa mwa tolopo mi mane fo kun`wi ni kueleza Meya ni Muzamaisi wa katengo ka tolopo. Liketisa ze swana za makansela ba tutengo twa tolopo neli kilwe za swaliwa feela simubuso mwa naha yote mwa silimo saale sa 1992, 1998 ni 2004.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here