Ombelewa yOmupresidende Otayi Tembukile kEgumbo Epe lyEpangelo

0
27

WINDHOEK

Ombelewa yOmupresidende otayi ka tembukila mEgumbo Epe lyEpangelo kuyele omvula tayi ya, osho Omupresidende Hifikepunye Pohamba a tseyitha metitano lya zi ko poshituthi shokomumvo shaaniilonga mombelewa ye. Etembu otali ka nengeneka ompumbwe yomahala goombelewa oshoka mEgumbo Epe lyEpangelo omu na omahala pakuyeleka naandyoka ekulu.

“Omatungo goombelewa mEgumbo Epe lyEpangelo oga pwa. Kaku na we omasiku ogendji tu ka longele moombelewa oompe nomudhingoloko omwaanawa mEgumbo Epe lyEpangelo. Elalakano okutembukila kehala ndika epe petameko lyomvula tayi ya,” osho Omupresidende ta yelitha.

Othina oshowo ompumbwe yoombelewa mEgumbo ekulu lyEpangelo oya etitha pu kale omahala galwe giilonga kaa ge na aanambelewa.

Sha landula ketalelopo lye kEgumbo epe lyEpangelo metiyali oshiwike sha zi ko, Pohamba okwa li a nyanyukilwa eyokomeho ndyoka lya ningwa po sigo oompaka nota ti aaniilonga ye ngashingeyi otaya vulu okwiilongekidhila etembu okuya momatungo omape.

“Ondi inekela kutya mOmvula Ompe, aaniilonga yetu ayehe otayi itula miilonga yawo nondjungu opo tu vule okutsikila okuyakula oshigwana shaNamibia pwaa na okundopa miinakugwanithwa yetu. Ongaaniilonga yepangelo tse otu lile po okuyakula aantu yetu ayehe. Mbuka owo uukwatya wiilonga yetu,” Omupresidende ta ti.

Ombelewa yOmupresidende otayi ilongekidhile wo ondungethaneko yayo yomapendulopo, ndjoka tayi key a wilika mokugandja omayakulo ga ndjunguka noga nuka po.

Omupresidende oti indile aaniilonga ayehe ya kuthe ombinga yi iwetikile mokutula miilonga ondungethaneko opo yi vule okwiimika iiyimati.

Omvula ndjika opwa ningwa Ondungethaneko Ontintatu yOmapendulopo gOpashigwana (Third National Development Plan NDP3) – ndjoka yi li esindano enene kEpangelo oku shi talela mokuvuta omilanduveta. Pohamba ota ti molwaashoka oNDP3 otayi lalakanene okweendeleleka omapendulopo gemona nonkalathano moshilongo, oyi na okutulwa miilonga meudhililo nopethimbo.”

Omvula ndjika otayi hokololwa wo kutya oyo omvula moka Omupresidende a kala i ipyakidhila nokuyakula aayenda oyendji mboka ye li omutse dhomapangelo gi ili nogi ili mboka ya talele po Namibia.

“Onda talela po wo iilongo oyindji muAfrika oshowo iitopolwa yilwe muuyuni. Omatalelopo ngaka oga etitha pu shainwe omatsokumweuvathano ga simana taga lalakanene omapendulopo gopaipindi nemona, nokushilipaleka wo omauwanawa galwe pokati kaNamibia nomahangano getu galwe gopamapendulopo,” Pohamba ta yelitha.

Shoka sha simana ngashingeyi kOmbelewa yOmupresidende okushilipaleka kutya omatsokumweuvathano ngoka oga tulwa miilonga opo ga etithe iiyimati yi iwetikile. Omupresidende okwa li wo a talele po iitopolwa 13 moshilongo opo a tale nomeho ge yemwene komashongo ngoka ga taalela iigwana naantu miitopolwa mbyoka.

Omupresidende okwa yi wo moonkundathana naaleli yopamuthigululwakalo oshowo aakwashigwana shi nasha nooprojeka dhoshigwana shi nasha nokwiimonena uuhupilo.

Omupresidende ota ti Aanamibia “oye na okwiiyageka omikalo dha nika oshiponga notadhi teya po dhelongitho lyiikolitha niingangamithi,” oshowo okwaaiyutha kooveta nomalandulathano gomoondjila pethimbo ndika lyomafudho gokomumvo.

Amushanga gOkabinete, Frans Kapofi oshowo Ominista yIinima ya guma Ombelewa wOmupresidende, Albert Kawana oya kala poshituthi shoka shokomumvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here