Oombotsotso mOshitopolwa Oshana Dha Londodhwa

0
29

OSHAKATI

Komanda gOpolisi moshitopolwa Oshana, Komufala gwOpevi Ndahangwapo Kashihakumwa okwa gandja elondodho lyowina kaalongi yiimbuluma nokwe ya indile yi ikaleke kokule niilonga “yuulunde” oshoka opolisi oyi ilongekidha okuungauka nayo pwaa na ohenda.

Kashihakumwa elondodho ndika okwe li gandja mEsiku lyOpashigwana lyOpolisi ndyoka lya dhimbulukilwe mOshakati omathimbo ga zi ko.

“Oshitopolwa Oshana osha gumwa nayi komaludhi agehe giikulumuna ngaashi wo iitopolwa yilwe, kakele molweitulomo enene, uudhiginini, omukumo, evuliko, esimaneko, uukumwe nelongelokumwe ewanawa mokati kiilyo yetanga lyopolisi noshigwana, nena otatu tyapula eshunopevi lyiikulumuna moshitopolwa,” Komufala gwOpevi ta ti.

Ota ti omiyonena odha gwa pevi noonkondo unene sho aalongi yiimbuluma oyendji ya tulwa konima yekumba, nopolisi tayi tsikile oku ya vudha mo moshigwana noku ya konga kehe mpoka haya kala.

“Onkee onda hala okupandula aakwashigwana molwelongelokumwe lyawo enene notandi indile aantu ayehe ya tsikile noshilonga shika oshiwanawa.”
Omunambelewa Omukuluntu mOshitopolwa Oshana, John Kandombo, oye kwa li a kwatela komeho pambelewa oshituthi shika peha lyaNgoloneya gwaShana, Clemens Kashuupulwa.

Kandombo okwa dhimbulukitha oshigwana kutya opolisi ihayi vulu okulonga oyo awike, onkee omukwashigwana kehe oku na oshinakugwanithwa shopakotampango okushilipaleka kutya oveta nelandulathano oya kalekwa po pakugandja elongelokumwe nekwatho kehe tali pumbiwa kopolisi. “Aantu ayehe mboka ye na omauyelele kombinga yiilonga kehe yomiyonena naya kuthe onkatu okuya kopolisi opo oombotsotso dhi vule okukwatwa po moompadhi oontalala,” Kandombo ta ti.

Etanga lyOpolisi yaNamibia olya totelwe po momasiku 26 Novomba 1990, nokukuta aapolisi 2 000 aalumentu naakiintu. Omuyalu gwetanga lyopolisi ngashingeyi ogwa thikama po miilyo 10 000 hayi kwathelwa kaaniilonga aakwashigwana ye li 500.

“Konena, Opolisi yaNamibia otayi itangele esindano lyokulwitha iikulumuna, nonda hala oku ya pandula molweitulomo lyawo nuudhiginini okukaleka po oveta nelandulathano moshilongo.”

“Sho tatu dhimbulukwa Esiku lyOpashigwana lyOpolisi, katu na okudhina omasindano ga etwa po kopolisi meiyambo lyawo. Aapolisi yamwe oyi igandjela oshilonga shika oomwenyo dhawo mokukaleka po oveta nelandulathano, oshowo egameno lyoshilongo shetu.”

Omunashipundi gwElelo lyAaleli yOpamuthigululwakalo noku li wo Omukwaniilwa gwaNdonga, tatekulu Immanuel Kauluma Elifas, Ookansela ngaashi yaTshikuku, Ondangwa, Ongwediva nOshakati oshowo omukalelipo gwaAngola mombelewa yawo monooli oya li yamwe yomaanenentu naahiywa ya simana poshituthi shoka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here