N`aka u Lundulwa mwa Sikiliti sa Kavango

0
15

N`AKA na kilwe a lundulwa mwa sikiliti sa Kavango cwale kakuli ne kufumanwi kuli na fapelekeza basali kuli ba yeme mapunu haba alafa.

Ne ku tumusizwe kuli n`aka ki mutompehi Sifuniso Linus Sitwala ya zibahala hape ka libizo la bu n`aka la ‘Dr Mulatiwa’.

Mualafelo wa hae no tisize linonge ze shelana hamohocwalo ni bunyemi kwa bayahi ba sikiliti sani, ni kutisa kuli mane bayahi ba kupe kuli a konwe kulundulwa mwa sikiliti sani ili kuli a kutele kwa sikiliti sa hae sa simuluha tota, ili sona sa Caprivi.

Bayahi neba tumusize kuli mualafelo wa hae haki ona hande mi hau sika bonwa kale ni kuli hau lumelani ni sizo ni miila ya sikiliti sani.

“Halu sika bona kale n`aka ya alafa bakuli inge aba tubula,” ne ku fitisizwe nonge ye ki musali yo mun`wi mwa sikiliti, ili musali yana kupile kusa patalaza libizo la hae.

Kasamulaho wa linonge ze shelana, ‘Dr Mulatiwa’ na kilwe a lengiwa mulatu o likana N$3 000 kiba khuta ya Shabyu Traditional Authority. Na kilwe a lifiswa hape pene ye likana N$1 800 ya kusa kuteka milao ya mwa khuta.

Nduna yo muhulu wa khuta yani, mufumahali Rebecca Kambundu yana etelezi muzeko na kile a taluseza ba mutayi wa makande wa Nampa kuli bayahi nese basa mutabeli mwa silalanda mi kacwalo a pute-pute twa hae feela kamukana.

Na kilwe a fiwa haisi la bunee sunda ye felile.

Kambundu na kile a taluseza mutayi wa makande hape o swana kuli, Mulena Matumbo Ribebe wa khuta yani, ki yana katuzi kaza lundulo ya ‘Dr Mulatiwa’.

Hana kilwe a ikopanywa ni yena, ‘Dr Mulatiwa’ na kile a lumela kuli kamaniti u alafa ka kukupa bakuli ba hae kuli babe mwa mapunu ka kutiseza kuli ki yona nzila feela yeo bakuli ba, ba kona kufola hande ka kuzamaelela ni milyani ya hae.

Na kile a latula kono hee hape kuli, ha alafi cwalo kuli a kone kuitenga mwa likezo za kusomana ni bakuli ba hae, ka kulatula ka kuekeza kuli yena ki n`aka tota ya tabela feela ahulu kueza musebezi wa hae hande kusina silibonda.

‘Dr Mulatiwa’ na kile a bulela kuli litaba za cwale ze neli lela feela kuli baeteleli ba sizo bamu leleke mwa sikiliti kakuli yena mualafelo wa hae haki ona hande sina bakuli kamukana basa alafile hase ba folile tota.

Na kile a ekeza hape kuli nako yana kile a fiwa kuli a zwe mwa sikiliti neli ye nyinyani ahulu kakuli una ni ndu kubeya libyana zen`wi.

Na kile a patalaza hape kuli una ni bana banee ba kena sikolo ba banze ba patehile ni litatubo za bona mwa nako ya cwale.

“Ni swanela kufumana pene pili kona nita ya kapa mutu kuli a leke ndu yaka kakuli mwa nako ya cwale ha nina mashilin`I a kulifa fa mukwakwa,” na kile a tumusa sunda ye felile hana bulela ni mutayi wa makande wa Nampa.

‘Dr Mulatiwa’ yasa pilile mwa sikiliti kuzwa silimo se sifelile u kulubelwa kuli u kona kualafa matuku a cwale ka kupulumuka, mautu hamohocwalo ni matata a matuku a mwa manyalo hala matuku a man`wi. -Nampa

SHARE
Previous articleHunting in Europe
Next articleEenhana Expo Launched

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here