Udigu Wardp Kuna Kuvira

0
18

MoGobabis

Sinzi sovantu kuna kulira asi kwavatjanga tupu vahana kuvapurako vene mombunga politika ezi vanatotapo sinkwa ntani,vana kutumbura asi “Rally for Democracy and Progress. Epongo eli kazi tulisirepo mbunga zaSWAPO moGobabis moune wakapita womazuva 15 gaMangundu,vantu vatatu kava bubukire siruwo oso ava ntantatu kava kere konomukunda horowero dawo kavatente asi awo kwava tjanga vahana kuvapurako,yipo asi awo kapi vanahara kuhamena mombunga ezi zompe.Claudia Mbahepa,Lucia Mbuende naErens Ruhumba kwavatjangese muntu ogu kavatumbwire asi Usher Tjozongoro gakara moGobabis.

Vantu ava kavatente asi Tjozongoro kwavatanterere asi vahepa kulitjangesa yipo yimoneke kwahompa govambanderu asi hompa kuna kara nononkwami dononzi,yipo apa navaza kompanguro vakamone asi hawe hompa Munjuku Nguvauva ana kara novantu wovanzi yipo afunde ava vana kulitumbura vene asi mbunga ezi zina pili kuyihafera.Umbangi ou, kuna wizapo paapa konyima zaSimon Vemuesa Katjake katanterere sayitunga zaNew Era asi age edina lyendi kwawizapo pelikwamo lyombunga ezi gahana kuyidiva mwene.Muwapayiki goSWAPO momukunda gwaOmaheke Festus Ueitele katente asi konyima tupu apa kavayitarwirwire awo yiyo kavagwene asi vantu ava masere vana kutumbura vakara momukunda gwendi kwavatjangesa moufuki.Age katente asi vamwe kwavatjangesa asi ngano vakagwane uwa ou lina kureta ekuliko ano vamwe asi vakagwane yirugana monoprojeka edi navakatulisapo dokuretamo yuma momukunda.

Ueitele kagwedereko asi vamwe kwavatjenge asi yipo valikide asi vangapi nani vambanderu vahamena kombunga zaSWAPO.

Situmburwa esi kasinkondopekere ministeragona gonomfi,Kilus Nguvauva, ogu katanterere sayitunga zaNew Era asi mokwedi kwaSeptember 11,age kwamupulire vadinkantu vamwe wovambanderu asi yilye nani ogu ana kara nomadina govadinkantu wovambanderu ntani hena pombapira zopamberewa zovambanderu?

Gumwe gomomukunda nage kwabelele nokupura asi nani yilye mwene ogu ana kara nomadina ndi ana kutjanga madina govantu momukunda, epuro eli kwatundilire koAminius.Nguvauva katente asi vamwe kwatente asi awo kwavapa sirugana esi mukwatakanesi gwanare gombunga zoSWAPO, moOmaheke gedina Kauku Hengari. Age kwayayidiva eyi asi vantu kwavatjanga morwa mbunga zompe mo14 September apa vakere nelikido lyonondima moOtjombinde.Nguvauva poopo yipo gabelele Hengari nokumutantera asi gaharuganesa nombapira dopaveta koyininke eyi yina pilire kudivikwa komberewa zomukunda ndi zonene.

Age kwamusigi momundema morwa vantu vayidivire asi kapi tavatere etotopo lyombunga zompe.Vayidivire asi ame nimuSWAPO gomunene kapi tanivhuru kusiga mbunga zange nirugane oyo.

Age katente asi nampili pepongo lina lyenene lyayakarere moOtjombinde,ame kwavatanterere asi eyi muna kurugana yokutjanga vantu yihage ntani vagendesi worudi none mwahayitarerera.

Age kakandwirepo mauyungo asi nage kuvhura akalipakerere kumwe nombunga zompe apa nasipwa siruwo sendi asi kansela gwaSteinhausen.Vantu kwayitanta asi Nguvauva tamanesa tupu siruwo esi sonomvhura mbali dina hupuko makura aka kare kandindate gwaRDP, moEpukiro.Ueitele age kahundilire vaSWAPO momukunda gwina valipakerere vahakwama eyi vana kuuyunga ava vanyenga mpora.

Age simpe kahundilire asi mbunga zaSWAPO kapi zakara novahamemi konombunga nadopeke ava vana tundumo varete yikarata yaSWAPO.Mbunga zaSWAPO kapi naziyitarerera asi vantu vadanaukiremo, unene vavavana kupapara mavango gokuzeruka morwa vanahara kuparukiramo vene, yipo asi mwahapiyaganeka vaNamibia ponontambo dokulisiga-siga.Ueitele kahundilire mberewa ezi azi gendesa mahoroworo moNamibia zitarurure madina aga morwa etjangeso eli kapi lyagenda nawa.

Nonomora dimwe kwakara tupu muyu ano edi dimwe murongo yipo asi kapi yina wapa eyi.Ano vamwe nomvhura dawo dapitakana efere yipo asi kapi tavahamene moupolitika nawa-nawa.Mokukwama vantu ava valitjangesa pelikwamo olyo kuna kumoneka asi ntane tupu yiwo vaSWAPO,ano ava vamwe womomukunda gwendi kapisi yilyo.

Poopo tupu kavatulire epongo lyangoso vantu wokusika ko20,womomukunda gwaLeonardville kavayalipakerere kombunga zaSWAPO.

Kuna kuhundira egusiropo kesanseko eli lyakeremosayitunga zetu zaNew Era momazuva 14 Sindimba 2007,sipara tjangwa asi Hidipo ana dukamo mwene moSWAPO, Esanseko lina kapisi lyetu nahena egusiropo tupu kovantu womadinagena vatumbwiremo,awo kwakere Selma Utoni ntani Kauna Ndilula asi nawo vamwe vana kara yilyo yombunga zaRDP.Kuna kupura egusiropo kovaresi novantu ava kayigumine mountu wawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here