Hamutenya u Siya Swapo

0
35

MUTOMPEHI Hidipo Hamutenya ha sali membala wa kopano ya Swapo hamohocwalo ni Ndu ya Milao kasamulaho wa kuililimanisa yena mun`wi mwa lipula kamukana ze, la bunee sunda ye felile.

Kuililimanisa kwa Hamutenya mwa kopano ye busa nese ku utwahezi kale “mahulihuli” kasamulaho kopano ye nca ye zibahala ka Rally for Democracy and Progress (RDP) I n`oliswa simubuso kwa katengo ka Liketisa la butanu biki yaale ye felile.

Kopano ne n`olisizwe ki mutompehi Jesaya Nyamu, yana kilwe a lundulwa mwa kopano ya Swapo.

Nese kuutwahezi kale kamaniti kuli Hamutenya nata siya kopano ya Swapo kakuli nasa kile a patalaza kale kwa mitayi yen`wi ya makande kuli mukopano wa kopano ya Swapo ota keta Mueteleli ni limembala zen`wi mwa lipula ze tuna ki “likayamana”.

Bun`ata bwa batu neba kile ba bona manzwi a kuba manzwi a mafelelezo ni kulaeza kwa hae mwa kopano.

Hana patalaza kaza kuililimanisa kwa hae mwa kopano, Hamutenya naize hasa tabela kuikopanya ni sikwata sese si tobezwi ki pono, buitukiso hamohocwalo ni milelo.

Naize lika za butokwa mwa naha kacenu kiza bunjebwe, kusaikanelela, maemo maswe a tuto ni makete kubeya butata bwa misebezi.

Hamutenya naize naha inze I lila sepiso yene kilwe ya tumusa naha hai fumana tukuluho, ili sepiso ya kubona kuli misebezi ya petiwa ki limembala zene ketilwe.

Zibo ya litaba za lipolitiki ya Hidipo Hamutenya ne tatekile kukutela fafasi kuzwa silimo sale sa 2004 hana kile a bata kuyema kuba Mueteleli wa kopano ya Swapo.

Mueteleli wa kopano ya Swapo, mutompehi Sam Nujoma nasa tabeli keto ye mi na kile a mulundula fa sipula sa Likwambuyu wa Litaba za Kwande inge ku siezi feela lizazi li lin`wi kuli mukopano wa silimo sale sa 2004 u kene mwa ngoma.

Mwa manzwi a hae, Hamutenya sunda ye felile naize, na kile a eza ‘kezo ya bubangoki’ ye tuna mwa silimo sale sa 2004 hana tabela kuba Mueteleli wa naha, ka kuekeza kuli lika kaufeela zene ezahezi sa libeyezi kwa tuko kakuli mwa litaba za lipolitiki kuna ni likezahalo ze shelana kubeya lisitataliso ze tisa kuli mane fo kun`wi linzila li kwale.

Nyamu na konile kubulela kuli kuna ni sibaka sesi tuna sa Hamutenya sa kubona kuli u bapala lika zende mwa lipolitiki za naha.

Hamutenya na talusize kuli bun`ata bwa bayahi ba naha nese ba katezi kuina feela ni kubuha mi kacwalo kutokwahala licinceho.

Hamutenya na kile aba membalo wa kopano ya Swapo inge ana ni lilimo ze 22 mi neli yo mun`wi wa bayahi ba naha bene ba kile baya kwa palali sapili.

Na kile a swala lipula ze shelana mwa kopano inge ali kwa palali.

Hamutenya nali membala wa sikwata sa bayahi ba naha sene si kile sa kasha kaza nyatelo ya kozo.

Nali wa sikwata hape nese si kile sa n`ola mutomupuso wa naha. Na kile a swala lipula ze cwale ka Likwambuyu wa Litaba ni Lipatalazo, Litekisano ni Bumapangapanga kona kuto beya Litaba za Kwande.

Hana tilo kena mwa mukopano kuto fitisa manzwi a hae la bunee sunda ye felile, Hamutenya na kilwe a amuhelwa simubuso ki Nyamu, yo nali Muina Situlo wa Ndu ya Milao ya Bubeli, mutompehi Kandy Nehoba, yo nali Ndumeleti, mutompehi Shapua Kaukungwa, yo na sweli sipula swalele sa Mun`oli yo Muhulu mwa katengo ka NUNW, mutompehi Peter Naholo ni Festus Naholo kubeya bayahi ba ban`wi bene ba kile ba yema ni yena mwa silimo sale sa 2004.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here