Masanseko Goyimpempa Asi Tavaturapo Mbunga Politika Ganakuru

0
23

MoVenduka-Nkuruministera Nahas Angula katente asi mbudi ezi kageve presidente goSWAPO kamarada Sam Nujoma asi kapi ana kukakara hena gumwe govahoroworwa mevango lyoupresidente mosiruwo sokongress ezi zina kuwiza kuna reta ruhafo.

Mbudi ezi kazi geve uzera kwana venye ava vana kara nomasinganyeko,ndi asi magano gokutotapo mbunga politika zompe. Angula katente asi mbudi ezi kazigeve mepongo lyawo lyopolitbiro, nahena kaziretere vamwe guvadame nokuhageka egano eli avaroto asi vatotepo mbunga politika zompe. Ame pwanyamwange kapi nina kuyimona hepereo asi vaturepo mbunga zompe, nsene asi egano lyangoso polili hawe simpe ntudi kuna kara tupu ngwendi mukeke ana kara simpe mezimo.Egano eli lyokutotapo mbunga zompe lina kwata siruwo, morwa navenye kuna kugazara asi nampo kuvhura yikabubuke pokongress ezi tuna kuliwapayikira ngesi.

Nkururuministera nage silyo sopolitbiro, katente asi eyi yombunga zompe yimpempa kuna hara tupu kureta mapiyagano mombunga zetu. Eyi kuna kuyitulisapo tupu vantu ava vakara nare mombunga ezi valinyenge. Awo vamwe kapi vana kuruganena mbunga ezi nye awo kuna kuruganena uwa wavene. Nombudi dimwe kuna kuzuvhika asi vamwe ava vana kuza kombunga ezi kuna kara vaministera, yilyo yopolit biro nokomiti zontjima-ntjima zombunga zetu,gumwe gwawo kuna kara muSWAPO gwanare ndi asi mutoti gombunga ezi kamarada Andimba Toivo yaToivo. Angula kayinkondopekere asi Ya Toivo kuna kumukandwira kombunga ezi,nye age yiyo kayikandwirepo asi hawe ministera ogu gwanare govarugani, ntani ngava mukwatakwata dogoro gakasika koRobben Island, modorongo kapi tavhuru kurugana eyi.

Ya Toivo yiwo vatotapo SWAPO, mukaro eparu lyendi nalinyeg kwakara moSWAPO.Morwa sinke nakarera negano lyangesi.Oyo yimpempa, nsene tomuturako YaToivo eyi kuna kuyimoneena asi yimpempa yakahurako.

Vamwe kuna kugazara asi nsene vatotapo mbunga zompe kuvhura kugwanako mazwi mombongarero zanavenye vahoreko komazwi gaCoD, vagwane mavango murongo. Mbunga ezi kuna kuzigazarera asi kuvhura kugwana mazwi koOhangwena, Kavango, Caprivi, Hardap naKaras, ntani walye monodoropa ngwendi Venduka, Mbaye ntani koSomeya. Udigu ou navamona kapi nava kara nomukumo.

Ano mbudi ezi nye kageve kamarada Nujoma kuna kureta mpito vantu vatameke kukondjera evango lyoupresidentegona wombunga zoSWAPO.

Napresidente Pohamba ogu ana kara asi age tagusa evango lyaNujoma, evango lyoupresidentegona woSWAPO mulyo unene.

Morwa kuna kuyimona asi nsene ogusa evango olyo hawe ove ono kara nompito zokukagusa upresidente apa nakahageka kamarada Pohamba. Apa kavazuvhire mbudi ozo kamarada Hage Geingob naministera gevhu nouturo Jerry Ekandjo vantu kava yitente asi kuvhura vakakondjere evango lyoupresidentegona.

Nye kuna kumoneka asi kamarada Nahas Angula nakamarada Hidipo Hamutenye nawo vanalikida asi kuvhura kukarumbasana. Vantu kuna kuyigazara asi Ya Toivo kuvhura aya tumbure kamarada Hidipo Hamutenya pevango lyoupresidentegona, posiruwo sepongo lyokomiti zontjima-ntjima lyombunga ezi apa nava yahingira, ano vamwe kuvhura vayatumbure kamarada Nahas Angula.

Kuna kuyigazara asi nsene gumwe gwawo naya zumbanesa posikando sokuhova hawe kuvhura agave mazwi gendi kwamukwawo moomu yahorokere mo2004, paapa Nahas gagwireko rokuhova makura vantu vendi tavazi kwaPohamba, ano apa ngesi vantu kuvhura vaze kwakamarada Hamutenya kapi tayikara ngwendi momu yamuhorokerere mo2004.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here