Geingob Tahundire Yilyo Yoswapo Varuganene Kumwe

0
36

MoTallismanus-Mukwatakanesi goSWAPO mombongarerozanavenye ndi asi Chief Whip kamarada Hage Geingob kahundilire yilyo yoSWAPO momukunda horowero gwaOtjombinde varuganene kumwe,asi vatulire eyi atu tumbura asi mutangu gopaumwene ntere yipo turuganene kumwe govana wombunga zimwe tupu.

Ano eyi twahepa kuyirugana kupitira ndi kukwama ediveta lyombunga zoSWAPO. Chief Whip kageve nonkango edi paapa kakauyungisire sigongi sosinene momukunda gwina mosikondovike kasipwire.

Tallismanus kwakara momukunda horowero gwaOmaheke.Geingob ogu ana kara hena asi yige munasipundi gombunga zovampitisili woSWAPO vakandwire komukunda gwina, kahundilire asi nompitisili domonomukunda kapisi vadipukise vahepa kuruganena kumwe yipo vatengwide mukunda ogu gwaOtjombinde mepangero lyaSWAPO.

Mbunga zaSWAPO kwazumbanesa mahoroworo goukansela kombunga zaSWANU, morwa yooyo yokulitangwisa vantu vene navene. Eyi yatwarederere dogoro momukunda gwina mukare nombunga mbali movaherero ava vana kutumbura asi Vambanderu.

Marwanambo aga goparudi mombunga zovambanderu kwayaguma dogoro mombunga politika zoSWAPO, morwa vamwe kwahamena kwahompa goVambanderu Erastus Kahuure ano vamwe kwakansela gwanare momukunda gwina Willie Hoveka.

Eyi kwatwaredera vantu ava vahamenene kwahompa vapilire kuhorowora Hoveka, kuna kumoneka asi awo kwakahorowora kwaSWANU. Eyi yokurugaruga upolitika neyiyompo yiyo yaninkisa mbunga zaSWAPO zizumbanese mohoroworo momukunda gwina,ntani kwaninkisa hena nompitisili depire kugendesa nawa mukunda.

Nompitisili domukunda gwina kaditokwere asi siruwo sokukara momberewa savavakeremo sina pu yipo asi mahoroworo gahepa kuwizapo kutunda kedi dogoro pomukunda gwene. Ano awo kavatokwere kuturapo mbungagona ezi nazigendesa elikwamo eli dogoro vakamane,awo kavatamekere nare ano kuna kuvandindira vakamane sirugana esi momazuva 30 gaSitarara 2007.

Yipo nawo vayakare mepongo lyenene eli ngali karako momazuva19 no 20 gaSikukutu 2007, moGobabis.Awo kavahundilire vantu ndi asi vaSWAPO navenye vatunga momukunda gwina valihameseremo vene yipo asi ngendeseso zigendepo nawa.

Nomutangu edi vakara nado kwaretesa vamwe vapilire kuwiza koyigongi eyi ava zigida komberewa zonene momukunda gwaOmaheke.

Silyo simwe sombunga ezi katente asi vatatu tupu ava kara poyigongi mwava murongo navatano. Nampili ngomu pwakere nonkambadaro edi garuganesere munasipundi gondango zanavenye kamarada Asser Kapere, asi OHoveka naKahuure valigusirepo nononkwami dawo,kwato eyi yakwasa nampili sigongi esi somomapeu kapi kavahere kuwizako.

Awo kavahere asi presidente gombunga ezi Nujoma awize yipo vayagave mbapira zawo zorunyegenyo,omu vana kugazara asi presidente Nujoma kwahara wombunga zahompa Kahuure.

Egano eli kalihege paapa muruganikurona gumwe gemepangero kavatanterere asi egano lyokugava runyegenyo kuvhura kureta udona pokatji kepangero norudi rovaMbanderu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here