Epangero Tali Vatere Nondango Donodoropa

0
11

MoVenduka

Epiro yimaliwa konondango dono doropa kuna kureta udigu vapire kugendesa nodoropa nawa.Ano morwa mukaro nye ogo epangero kaliwiziremo nonomiliyuna murongo yipo vafute makongo gawo kwaNampower naNamwater.Ministeli zonomukunda nodoropa nomakuliko nomukunda ngazigwedako hena nomiliyuna murongo nantatu vavatere makongo ndi nomukuli edi vanareta mokupira kugendesa nawa.

Yimaliwa eyi nayinye tavayiruganesa mosiruwo seyereko yimaliwa yelima eli.Yimaliwa eyi tavayiruganesa unene mokudeura varugani,kuwapukurura mema,nokuwapukurura ngendeseso zorutjeno nonomulihu domema edi dina kuzonauka nkenye siruwo.Epongo eli kavatulisirepo sinkwa ntani moMarientel wouministeli ou kavakadimbwilire asi nodoropa dina siki ko18 mosirongo dahepa kudivatera.Epongo eli kalikere novantu kavatundire ngwendi vahamutjanga monodoropa,varugani mouministeli kavakatokwere asi ministeli zahepa kufuta makongo aga dina kara nado nondango donodoropa kutamekera mokwedi kwaKudumonkuru 2007.

Mokukwama hamutjanga gokukarereramo mouministeli ou,Erastus Negonga katente asi nodoropa dimwe kuna kara nomakongo ganasiki konomiliyuna murongo.Age unene katente asi nodoropa dimwe ngwendi dokombindakano yido dina kara moudigu ou.Ntani awo kuvhura vakaturepo malikwamo asi ngapi vana kuvatera ewapukururo lyomatungo gaNampower.Mokuwapukura marutjeno nomema kuna kupura nomiliyuna ntatu.Hamutjanga gokukarereramo katente hena asi kuna kara nomalizuvho pontambo zonde kumwe naNamwater.Yininke yaNampower tavayiruganesa nye kapi napura nsonso morwa epangero pontambo zokuzeruka lina ruganako nare yuma.Yipo asi Nampower vahepa kumuhedere yipo nage avatere nodoropa gona edi vapire kufuta yiruganeso.Pwantani yimaliwa eyi ana kupura Nampower naNamwater posiruwo esi kapi tovhuru kuyitambura.Yimo ana kutanta Negonga.

Nodoropa edi dina kara kombindakano dahepa kuruganena kumwe nokampani ezi vana kutumbura asi (SORED). Mokuruganena kumwe noRED,nondango donodoropa kuvhura kugwana uwa morwa rutjeno kuna kutunda kwavene yipo asi nondango donodoropa dina paruka makura awo varuganeko nayo peke.Awo simpe kuna kuvandindira vayavadeure omu navagendesa eyereko lyoyimaliwa.Ano ministeli azo nazi vatere mokudeura vakansela novarugani vawo.Awo nava turapo ngendeseso zodigu ezi nazi tanta asi ngapi omu navarugana ntani ngapi vana kurugana.Eyereko lyoyimaliwa polili nye awo kapi vana kukwama kuyiruganesa moomu vayiyerekera.

Sinzi sonodoropa kupura yimaliwa yekuliko,ereto yirugana,erundururo ekonomi,yimo ana kutanta Negonga.Age simpe katente asi epangero nali vatera sikatji mokufuta ewapukururo evhu,mutero gomema,ntani eruganeso makuma gaNamwater naNampower.Awo navaruganesa unene vana sure ava vana kumana ngesi vadivako yuma mokugendesa nodoropa.Uministeli navaruganesa unene mbunga ezi vana kutumbura asi /Ae//Gams kampani ezi zina kara asi kuna zitumbukire yoFINSTEL yokutura elikwamo limwe monokomputa edi navavhura kuruganesa megendeso,kufutisa mutero,ntani kugendesa eyi vaweka.Ministeli hena zina tokora kurandesa mahauto gomakurukuru aga vana kara nago vakansela.Mokukwama mwahamutjanga uministeli nare una tumuko vantu ava vadiva youmakaninga vakatare asi mahauto aga kuvhura kugarandesa kwayingapi.

Ntani hena vahepa kudiva asi evhu lyokusika kupi ava gendesa wondango zodoropa.Simwe vana dimburura asi evhu mulyo yipo asi vakansela vahavavaka eyi vaweka vayivaruganene yipo vagwane eyi yavatumbukira.Vantu vanatungu monodoropa edi nawo vanaligwederere morwa vantu ava vatjida moyirugana konofarama.Eyi kuna kuninkisa yirugana yodoropa yidigope morwa rutjeno nomema nayo kuna kumona runyando.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here