Aayiyambi 150 Ya Dheulilwa Esiloshisho lyAavu Ye Li Mondondo Yokusa

0
36

OSHAKATI

Konyala aayiyambi ye li 150 oya mono omadheulo ge nasha nesiloshisho lyomegumbo payambidhidho lyoshimaliwa okuza kehangano lyaUganda lyedhina Africa Palliative Care Association – APCA.

Omadheulo ngoka guule woshiwike okwa li ga kwatelwa komeho nokuwilikwa koCatholic AIDS Action (CAA), noge li gwotango taga ningwa moNamibia pauyelele wonzo yimwe ndjoka hayi ungaunga noHIV/AIDS.

Esiloshisho lyoludhi nduka oli li omukalo gokuyambula po nokunawapaleka ongushu yonkalamwenyo yaavu mboka ye li muugeelelo weso (ano mboka ye na omikithi dhaa na ealudho noya legwa komikithi) pamwe naanegumbo lyawo.

Oombelewa ano ndjoka yomoRehoboth moshitopolwa shaHardap oshowo Anamulenge moshitopolwa Omusati odho kwa li dha tothwa mo okutula miilonga osheetwapothaneko shoprojeka ndjika yomalolelo gesiloshimpwiyu ndyoka ya kwatelwa mooproholama dhesiloshisho lyaanegumbo momagumbo. Aayiyambi 150 okuza miitopolwa shaHardap nOmusati okwa li ya hogololwa opo ya mone omadheulo ngaka.

Omapekapeko ngoka haga ningwa pomandiki ngoka ohaga gongele omauyelele shi nasha nomayakulo gesiloshisho haga gandjwa, nosha konekiwa kutya esiloshimpwiyu nomayakulo kaavu yomikithi dhaa na ealudho pamwe naanegumbo lyawo oshi li oshitopolwa sha simana noonkondo okupepaleka onkalamwenyo yawo.

Mokupopya poshituthi shegandjo lyoonzapo pOkatana, Omuunganeki goCAA miitopolwa Oshana nOmusati, Efraim Iipinge, ota ti ehangano lyawo otali longo nomazigudhe neitulomo enene okukondjitha omaupyakadhi taga etwa koHIV/AIDS okupitila moproholama yesiloshisho lyaanegumbo momagumbo.

Paenkambadhala dhika, oCAA pamwe naalongelikumwe nayo oya koneka kutya aayiyambi oshowo aantu mboka ye na omukithi pamwe naamboka ya gumwa komukithi nguka ohaya tsakaneke omaupyakadhi omanene.

Gamwe ongaashi okuuvitha ko aayakulwa ya popye nemanguluko kaapembele yawo kombinga yomikithi dhawo; okuuvitha ko aanegumbo ya uve ko eso oshowo oondondo dhomikithi dhayooloka; ehungomwenyo lyaavu ye li muugeelele weso ya taambe ko omaso gawo oshowo okugandja etalaleko kuuwehame wa dhiginina pethimbo lyondondo yawo ya hugunina yomikithi dhawo.

Oshituthi shegandjo lyoonzapo osha kalwa kOmukuluntuwiliki goAPCA, Jenny Hunt ngoka oombelewa dhawo dhi li moKampala oshilandopangelo shaUganda oshowo Charity Kawadza omudheuli a yambukile kendiki lyedhina Island Hospice koZimbabwe.

SHARE
Previous articleLocal SME Enters Angolan Market
Next articleHello Ghana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here