Muituti wa Naha Angola u Fiwa Katulo ya hae Kamuso

0
37

YO nali muituti mwanaha mo inge a simuluha mwa naha Angola, mutompehi Manuel Da Silva na kilwe a fumanwa bufosi mwa mazazi a felile mwakhuta ye pahami.

Da Silva nanza zekisezwa kubulaya muyahi wa naha ye yana batani ni yena ili mulatiwa wa hae.

Mwana musizana na kilwe a zibahazwa ka kalibe Shirley De Kock.

Sibulai kapa yena sifosi, u lelezwi kufiwa katulo ya hae kamuso kasamulao wa lilimo za kuzeka muzeko wa hae mwa khuta ya mubusisi.

Kasamulao wa kuutwa litaba hamohocwalo ni bupaki kaufeela kuzwelela kwa mubuso ni muyemeli wa hae wa mulao (Da Silva), muatuli wa khuta ye pahami Colin P:arker na kile a tatulula ka kusutisa koto sunda ye, la bukamuso kuli koto I konwe ku lwengwa.

Sibulai yana ni lilimo ze mashumi a malalu (30) na kilwe a fumanwa bufosi ka kubulaya mulatiwa wa nhae ka tobolo ka ku mukunupa ha ketalizoho mwa toho kwatuko ni mafelo a silimo sale sa 2003.

Sifosi nakilwe a fumanelwa bufosi hape bwa kuswala tobolo yana kile sebelisa isi ka mulao mi ka bona bufosi bo mwanako kamukana ya muzeko wa hae, muyemeli wa mubuso nanza sweli kukupa kuli sibulai a sike a lengiwa lilimo ze sikai kono ha iwa lilimo ze fielela mashumi a mabeli kaze kealizoho.

Bbo neli bubangoki maswe bob u masila kakli na kile a lela feela lilama za mubili ze kona feela kutisa likayamana hamohocwalo mane ni lifu. Mi likezi ze za Da Silva lisupeza hande fom kusweu kuli muuna yo u swanela kulelekwa mwa silalanda sa bayahi ba kozo. Kacwalo, mi bona kuli ki kwa butokwa kutalima fa koto za lilimo za mwa tolongo ze fitelela lilimo ze mashumi a mabeli kubeya ze ketalizoho,” ne kubulezi muyemneli wa mulao wa mubuso ya zibahala ka Lizulo.

Muyemeli wa mubuso hape sa kupile kuli Da Silva a sike a lumelelwa kuswala kappa kuba ni tobolo mwa bupilo bwa hae kaufeel baken`I sa kezo ya hae ye situhu ye.

Muyemeli wa mulao wa sibulai, ya zibahala ka Ivo Dos Santos na konile feela kukupa khuta kuli I lenge koto ye sika pahama ahulu ya lilimo ze lishumi kaze lobapeli (18).

Mw katulo ya hae, muatuli wa khuta ye pahami mwamqazazi a felile na kile a bulela kuli Da Silva nana ni muhupulo wa kale wa kubula nyandi ka ka mabaka a kuli na nyemile ahulu ni kufilikanya kasamulaho wa kubulelelw ki nyandi nasa sa tabeli kuba ni yena ka manzwi a man`wi kufelisa lilato la bona.

“Nihaike Da Silva usa zwelapili kubulela kuli na filikanyize ni kuli nasa zibi hande sene si ezahala kuyena lizazi lani, bupaki bwa bo lu bona ka meeto neli bwa butokwa mwa kufumana niti,” Muatuli Parker mwamanzwi a hae.

Khuta ne kile ya bela kwa tuko bupaki bo Da Silva na kile a tisa ka kubulela kuli neli bupaki bwa buhata bone bu lela kupata niti.

Da Silva na sika nyala kono ki mushemi wa banaa babeli ba bana ni lilimo ze nee kubeya wa lilimo ze silezi. Banna kaufeela banze ba pila mwa pabalelo ya bahabo maa bona mwa mulenen`I wa Windhoek ni Rundu. Da Silva na kile a feza sitopa sa hae sa giledi 12 mo mwa Namibia mi nanza swelwi kuno lela kuzwelelapili ni litutp ze pahami.

Ze ni halili cwana, milelo ya hae ya kuzwerlapili ni tuto lituto ze pahami ne kile ya pumiwa muta a tamiwa mwa kweli ya Sope hane ina ni lizazi li lin`wi.
Da Silva sa pilile mwatolongo lilimo ze talu ka likweli ze silezi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here