Ozongetjefa Mazeutu Okuhongwa Mozoskore

0
19

OTJOMUISE

Ombura ndjimaiyende, o 2008, okuutira mondondo oitja hambondatu (8) onegtjefa marire otjirihongwa tji matji yenene oku tuuringisa omuhongwa kondondo yarwe.

Ondyero indji yaetua mo kutja kombunda yozombura 17 zongutukiro ya Namibia, ongorongova ya Namibia itandera kovirandua okuza komahi wopendje ngunda ozonganda ozorandise aze honaparerwa po iimba ovatiti motjivari orukapita veze mba vyarere. Ihi tjaeta kutja o Namibia rikare mo ndomo youhepe wo vyungura nandarire pemunikwa ayo ombwiko yaro iryama komurungu.

Ozoperesende ape o 35 zovandu mehi kavena ovyungura novahongwa mbamana ouyenda wao wo mahongero mozoskore mbeteki ape pozoresende o 50 kavemunu ovyungura poo omasorero wo ku kerihonga komurungu.

Otjikendeke okoo kutja omitanda mbyasere okurira ovanane va muhuka omberi ovengi motjivaro tjo vehina ovyungura.

Munao ohoromende opu yeripurira ko meritungiro ngu mayesekamene ko zongetjefa ozonene no zonditi okuyandja ovyungura kotjingi tjomitanda mbihina ovyungura. Omautiro inga otjeri ondjiviro yo zongetjefa mo mahongero mozoskore ngu maye tunduuza oumeme no kupendura ombango yokutjita otjina no kuhina ondira.

Ongondononeno ndjatjitwa mo 2005 ya raisa kutja penohepero yo mahongero wongetjefa kovahongwa, ozomitiri, ovanane vozoskore naa vehewe mbenondero. Okutja ombura indji nai ohoromende otji yatanda okuhipika no ku pamisa ozomitiri azehe inda zondondo yopokati ndehonga Ongorongova kondondo 8-10. Wina nokusembamisa ngamwa ovihongwa no ku mana ondyero yo tjirihongwa ku maku hupikirwa ozomitiri. Koruseinina okukuna otjivepo otjipendure tjombango yaa vehe ovanandero.

Tjazumba omahongero inga otji mayehitisiwa mo mahongero mondondo yo mahongero o 5-7 mo kukuna otjivepo otjiwa movandu ohunga noungetjefa. Omahongero inga wina maye hitisiwa mondondo o 8-10 mo 2009 mo ndondo oitja 9 noitja 10 mo 2010.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here