Otjinene Tjiundja Okurira Okahuro

0
26

I Wezi Tjaronda

OTJOMUISE

Omatanauriro wa Tjinene mokahuro mo mautiro wombura ndjimaiyende mayeke ondjira yomekurisiro worukondua indui, Orata yOkarukondua kOmatoororero ka Tjinene, Ezekiel Toromba, matja.

Orukondua rwa Tjinene rovature pokati ko 4000 no 5000 ruvarwa otjo ndimwa ovandu varwe okuza kotuveze tutu hiya ryama komurungu mo mekurisiro ku ve karandisa ovinamwinyo, avepakere omatemba wao no maze wOvaarapa nokuranda ovina peke peke. Toromba matja omberoo ye mayungurisa ozondola za Namibia omangete yetatu oku kombororo no kutuna ovitamba o 30 nganduu ko 40 no kutunga ozondjira. “Matuhepa oku tungurura orukondua okuvasisa ondondo yoharive ngunda o ministera aihiye tjitjitisa okahuro,” matja.

Ngunda otjiungura ihi atji hiyauta omberoo ya Toromba rutenga ma i hakaene novandu mbatura mo Tjinene no zondendera zatjo mbu ma vetunwa iyo mekurisiro omape. Ovandu kombanda yesere mapeya aveso okutjinda okuyandjera omekurisiro nu mapeya avehepa otjisuta tjo kutjindisiwa.

Nandarire kutja ngunda eye wari e heya hakaena naimba mbu mavetunwa, “Mbaraerwa kutja ovandu mavetja mave vanga okusutua.” “Ovandu tjiva vatura yarire ozombura kombanda yo 30 nganduu ko 40 nu kanaa tuvetjindisa nao uriri.”

Ngunda omatunguruiro aye hiyauta, Toromba matja eye novaungure vOrupa rOndiero nOmekurisiro ro Tjirata tja Maheke tjo Rukondua ma vehakaene novature okutiasana kutja mave sutua vi. Matja ondengu ombe yo tjirongo ma i tjivatere okunanena omekurisiro kutjo. Otjinene tjina ozosikore mbari zomahongero wombutiro, imwe yokehi yokombanda, ondanda yoporise, otjombanguriro tjorukondua, nai tjitjiri mokutungururwa, nondanda youveruke.

Ombwiro imwe ndji ma iyetua iyo matanauriro watjo ovandu mbena ovitamba mave yenene okutjita omaningiro ko zo mbaanga kotjimariva otjiyazema tjo kutunga ozondjuwo. Ondimwa yombwiko tjinga aeri oututa, Toromba matja ondengu ombe yo tjirongo indji maihee ovyungura vyarwe tjinene nene komitanda. Ngunda nai otutu tuohoromende, ozostora nozonganda zomavinu ondena ovyungura kovature. Toromba matja omitanda mberi otjingi tjovature kavina ovyungura munao otjiveritua mourunga wovinamwinyo na mo mavinu no vipurukise. “Wina matuhepa okutungurura orutjandja romanyando kutja omitanda vi ryungurise nawina okutunga ondanda yomerihongero wovyungura vyo komake morukondua okuhonga ovahongwa vondondo oitja hambondatu mbasiswa navarwe mbaisa omahongero ovyungura peke peke okuryutira ozongetjefa zao veni.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here