Ovambanderu Maveyenene Okuzengurura Ondjakaha

0
17

I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Ngunda peri kominda aviyevari vyOmbanderu kutja mavi vanga okuzengurura ondjakaha ndjiri mokati kavo poo indee tjinga omuvero imbwi ngunda auri kamwaha. Umwe wOvanane wOvamutjemo, Ngunaihe Tjitunga, matja. Tjitunga watja nao tja kwambereko omutjange ingwi ongutiro yombongarero yOvanamutjemo ndja haamene mEpako Orovyungura ndazuko. Matja wina ohoromende okupitira mo Ministeri yOmananeno wOtukondua nOzongomainde, Omara nOmekurisiro wOkozombanda tjingetjo ina omerizirira okupitira mo mirari mbiri vyo no misemba okuyeta ovimbumba imbi pamwe. Matja omondero yo horomende kutja ondjakaha indji izengururwe ngunda aihiya honapara. Matja ozondjaka peke peke mehi ohoromende kuyahinda ko ovayapure za zengururwa tjimuna indji yopokati kova Mafwe no va Masubia mOrukondua rwa Caprivi. Tjingetjo tjipari ondjakaha pokati koviwana vivari komanene weyuva nombatero yohoromende ya zengururwa. Komurungu matja o Namibia ehi ndazikamena kozoveta nde hona parerwa po Iyongundeveta nu munao ozoveta inda mumuna omaraa wo vyozombanguriro otjizasere okutengwa, azepewa ombakatui no ku kongorerwa. “Ndoovazu ovandu avehe vezetenge ozondjaka ma ze zengururwa oupupu. Nungwari tjiza tengururwa na kuhayandjua ombakatui marire ouzeu oku ze zengurura nu mapeya azeyeta oruzungo.” Watjere inda oo zongunde ndatu ndumazeso oku kongorerwa kutja Ovambanderu veri kareke nomwinyo nu vekare noruyaveze rombaera. Watja ondjakaha kaisere okurira otjipuite mondjira yomekurisiro wo muhoko naweza kutja omekurisiro ootjina Ovanamutjemo tji vayandjere ko ombango me Pako amavepandere pokutja owo ovakarere vOmbara yOvambanderu Munjuku II Nguvauva. Ohunga nondjaka ndjiri momuhoko watjere Ovanamutjemo vena omirari mbi vanana rukuru okutja nandarire ombitasaneno ya Kahandja kayari otjina otjipe kuwo nungwari orupa nombitasaneno ndjikarapo ndji veinanena omirari rukuru. Munao ombongarero indji ombango otji yayandjere komekurisiro nai ikutu kutja pendje no tjiungura tjawo ohapo mombazu ovanane imba wina vasere okutara ko mekurisiro wo muhoko ndino na muhuka.Munao otji pasembamisirwe okomiti yo pokati kotuveze oku vevatera no tjiungura ihi tjinene okuhoza amauhepe wo muhoko no kuu vya vyangera ozomburo. Ohunga nourumbu ombongarero ya kutire kutja ovanane apehe puveri ve hakaenene notutu peke wina tu turi mondjuriro yourumbu kutja vekutasane epango rourumbu. Wina ombongarero ya munine ohepero yo vanane vombazu okumuna ondjerera mozohaviho zounane tjimuna okuhaamisa ozombongarero, omatjangwa wazo nawina mo maungurisiro wo wini wo muhoko. Ohunga no mayamberero pa zikamisirwe okomiti okuhita muyo no kuyarura ounongo wayo kovanane wOvanamutjemo. Wina ombongarero yeripurire kutja okomiti younepo hamboumwe yOvambanderu ndjazikwa komurungu wondjakaha ohunga nOtjitiro Otjindjandja tjOvaherero nOvambanderu, iute okuungura nu iri kwambe kuzarwe ozongwao ndena otjiungura tjingetjo no kuhina okupangura nungwari ikondje kutja pekare omaunguriro omawa kumwe motjina ihi. Matja ohepero Ovambandero oku rihongera kozokomiti zarwe motjina ihi.