Likwambuyu u Mbalamaniswa Sinca

0
18

YO nali Mubakweli ku Likwambuyu wa Likolo laba Banca ni Lipapali, mutompehi Hidino Hishoongwa sa kulubelwa kuli mwendi uta fiwa sipula sa Ndumeleti wa naha Namibia mwanaha Botswana. Hishoongwa nali Mubakweli wa Makolo a shelana kuzwa naha ye I fumana tukuluho. Ze ni halili cwana, zibo ya hae ya litaba za lipolitiki ne batile kukena mwalififi kasamulaho wa kupalelwa ku kutisa sipula sa hae sa mwandu ya milao mwaliketiso za kopano ye busa zene kile za hatiswa mwasilimo sale sa 2004. Mwanako yeo ya kupalelwa ku kutisa sipula sa hae mwandu ya milao, na kile a bata ku hana kutambeka likiyi za hae za ofesi. Na kile a nga mazazi hape inge asa tabeli kutambeka motikala ya Likolo yene itusiswa ki yena. Likolo neli bona za kwande neli kile la yema maefe-efe ni kusa patalaza se sin`wi mwamazazi a felile muta mutende o, u buza kaza mbalamaniso ya Hishoongwa yesa kulubelwa feela ye, mwa sunda ye felile. Mwanako ya cwale, ha kusika zibahazwa kale kuli tumuso ita patalazwa lili ki Mueteleli wa naha, mutompehi Hifikepunye Pohamba. Hishoongwa anza sweli kuno sebeleza mwasikiliti sa Ohangwena mwanako ya cwale, ko anza sweli sipula sa kueleza Mulena wa mushobo wa Makwanyama kakuya ka bayahi baba sepahala. Sipula sa Ndumeleti wa naha ye, mwanaha Botswana nesi nze si kwaluhile mwamazazi a cwale kaufeela kuzwa nako yeo yo yana si sweli ili mufumahali Theresia Samaria a lumelwa kwalifasi la Europe. Kono he kwa makalelo a silimo se, Mueteleli Pohamba na kile a ‘lilimanisa’ yo na kile a ketwa ki yena silimo se sifelile kuli a yemele naha ye kasamulaho wa kufumana kuli keto nesi yona hande ka mabaka a shelana, mutende o seu itutile cwalo. ‘Lilimaniso’ ye, ne sile naha ni maofisa ba n`ata ba ba Likolo leli bona za Kwande, ba sina manzwi a man`ata a kubulela. Yana lilimanisizwe fa sipula sani neli mufumahali Tsukhoe Gowases yana kilwe a fiwa sipula sani mwakweli ya M uyana silimo sesi felile kwa mukopano ono kile wa zamaya hande kwa Ndu ya Mubuso kapa Ndu ya Mueteleli wa naha kono, ‘lilimaniso’ ne tilo kena feela kusina manzwi a man`ata a kutoloka mabaka kaufeela ana kile a tisa ‘lilimaniso’ ye cwalo.