Sikolo sa Schuckmansburg si Yema Mafulo

0
16

SIKOLO sa Schuckmansburg sesi fumaneha mwa mutulo wa sikiliti sa Caprivi, ki sikolo se sin`wi hala likolo zen`wi za tuto ze apesiwangwa ahulu ki likayamana la munda.

Ze ni hali banga cwana fa sikolo sani, sikolo nesi kile sa komokisa sicaba sa Caprivi ni naha kamukana mwa litatubo za n`ohola za sitopa sa giledi 10, muta si teula kalulo ya mwanda kaufeela (100 percent) ya kupasa kwa baituti kaufeela ba sitopa sani.

Sikolo nesi boni baituti kaufeela ba sitopa sani inge ba pasa kaufeela bona ni haikenge si takalalwangwa ki likayamana la Nyambe la munda kamita mi ka ona ‘mafulo’ a, sikolo nesi kilwe sa ‘swaliwa mwalizoho’ ka mupuzo wa mendulu ya sikolo kwa mukopano wa mipuzo ono kilwe wa swaliwa cwale mwatolopo ya Katima Mulilo mwamazazi a felile.

Sikolo si zibahala ka Schuckmansburg Combined, mi si fumaneha libima ze mwanda mwa mutulo wa tolopo ya Katima Mulilo.

Mwalilimo ze felile kamukana, si potolohiwanga ki mezi a munda a tisanga kuli mane lituto za sikolo li kone kuyema ni kututisa mabasi ni banana ba shelana ba munzi o lateha wani.

Ka ona munda o, kuituta hande mwa likeleke za sikolo kwa tatafalanga ahulu kamita sihulu kwa baituti kapa bona bana ba sikolo bapila libima ze sikai kuzwa fa sikolo, baba ipumananga inge ba itusisa mikolo haba liba kwasikolo.

Ze ni halili cwana, luna ba mutende wa New Era selu itutile kuli kamita munda hau esha, maticele ba tobelwanga ki buiketelo haisi ku tula feela museto ni kuina swalele mwaminzi yeli mabapa ni sikolo ye fumaneha mwanaha Zambia ko ba kwelanga hape ni kuliba tolopo ya Katima Mulilo haba leka libyana ni lico hamohocwalo ni kuamuhela lituwelo za bona.

Ka sona ‘silibonda’ se, sikolo fo kun`wi hasi ikolangi limbule nyana zen`wi kabubebe ze ikolwanga ki likolo zen`wi za mwatolopo ni zeli mabapa.

Ze ni hali ezahalanga cwana, maticele bona ba swalisananga ni kueza musebezi wa bona ka tokomelo ni ciseho kuli baituti ba kone kueza hande mwalituto za bona.

Sikolo si ezanga hande luli mane ni kuteula libizo sakata mwasikiliti.
Muituti yo mun`wi yana kena fa sikolo sesi swana, Brondy Mubusisi na kile a pasa ni kufita mwasikiliti kaufeela mwalitatubo za kweli ya Njimwana za silimo se sifelile.

Sikolo sa Mafwila sesi fumaneha libima ze 68 mwa mbowela – mutulo wa tolopo ya Katima Mulilo ni sona nesi kile sa eza hande mwa litatubo za baituti za silimo se sifelile mwasitopa sa giledi 12.

Sikolo sinze si sweli kuno eza hande kuzwa silomo sale sa 2004.

Baituti ba Schuckmansbueg hamohocwalo ni baituti ba ban`wi bene ba kile ba teulo mipuzo mwamukopo wa mipuzo o mwa likalulo ze shelana, neba kile ba kena mwalumwenyo ni kuhuwa ka lipina ni kubina muta ba mano teula mipuzo ya bona kaufeela ye lateha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here