Presidente Kakazegwilire Mberewe Zompe

0
12

MoVenduka-Woruha rwaKhomas roupumezuva kavazegwilire mberewa zawo paveta mosikondovike esi kasipwire,ezegururo eli kakalirugene presidente gosirongo kamarada Hifikepunye Pohamba. Presidente katente posiruwo sezegururo asi egwano mberewa eli kuna wiza posiruwo sosiwa omu epangero lina lituramo mokutwara nkenye eyi lina kurugana kovantu. Ndi asi kutwara epangero pepi novantu.

Yipo asi tukulike vantu vetu paupolitika nopaekonomi.

Age katente asi mberewa ezi nazi vatera vaNamibia mokutura magano gawo moyirugana yipo tutunge muhoko.

Egano eli kwawizirapo asi vavatere vantu mononkedi donongwa nahena vavaretere nkenye eyi vana pumbwa popepi.

Age simpe kuna kurugurura asi mberewa ezi kuna zireta pepi yipo ziyakohononepo maudigu aga vana kugwana vantu vatunga mosintokorwa esi.

Nzugo ezi kuna kara upungwiro wetu nahena yipo vantu varete magano gawo komuntu ogu vahorowora ava karerepo.

Ntani hena ngali kara evango eli vana kureta vantu magano gawo yipo pawize malitjindjo unene kovantu vetu ava vana kuhepa monkarapamwe.Kutunda tupu mo1990 nomberewa dopamukunda kwaditunga komavango gokulisiga-siga mosirongo esi.

Mukurona gepangero katente asi ezegururo lyomberewa ezi kuna kara simwe soyitumbura yetu eyi atutumbura asi twahara kureta epangero kovantu.

Age kahundilire vantu vatunga mevango lina asi vahepa kukunga mberewa ezi yipo asi vahazizonagura vanyengi ekuliko. Mberewa ezi zahepa kurugana zizeguruke yipo vantu vagwane eyi vana hepa. Age kahefe apa kazuvhire asi vakansela vaKhomas vanalituramo asi komeho vakasike komvhura 2009,mukunda horowero nagunye guna gwaneke nomberewa.

Age simpe yiyo kahundilire vakansela asi vahepa kuzuvhisako vantu yipo vature magano gekuliko moyirugana.Ame kuna kuhundira vantu ava vatunga momukunda ogu asi mwahepa kulituramo yipo murugane unene yipo tutunge muhoko gwetu.Mberewaezi kunazitulirepo zituvatere mokutura magano getu moyirugana.

Nampili ngomu asi muhoko kuna gutamba mukisi ngwendi HIV/AIDS,ntani udigu wononsigwe,malidipago age yiyo kavahundilire varuganene kumwe yipo vagusepo maudigu aga.Maudigu aga gahepa kukara asi yiso sopomuhowo kurugana momberewa ezi.

MoVenduka kuna karamo hena maudigu gokulisiga-siga ngwendi rutjeno,mema nomavango gokutunga vantu.

Neina neyi nina kuuyunga ngesi kuna kara nomavango gomambo goyisasara omu vantu vatungamo vana kunyanda (udigu) mokugwana mema,rutjeno,nayimwe ngoso eyi yawapera tupu muntu meparu lyendi. Age katente asi kuna wapere nondango donodoropa,epangero lyonodoropa nepangero lyontjima-ntjima vahepa kukunga sitatata setu esi sina kara asi yiso simwe sapitakana yikwawo mokuzera moyirongo yaAfrika. Age kuna kugazara asi kuvhura kuyirugana oyo nsene asi tulituramo natuvenye rambangako nokoyisasara nako ngava gwana mema gomawa norutjeno.Presidente simpe katente asi ekuliko lyahepa kuliza neyi vanahara vantu.Mberewa ezi kuna kara megendeso lyakansela Sibiya Mweshekele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here