Musecho wa Sibulai usa Zwelapili

0
29

MUSECHO wa ma-pokola ba naha wa kulika kufumana libulai kapa sibulai sene si kile sa bulaya mwanamusizana mwamazazi a cwale a felile usa zwelapili mi ha kusika fumaneha kale litaba ze swalisa mapokola kwalibulai ze kulubelwa. Musecho mwanako ya cwale usa zwelapili ni la bukacenu le.

Sibuabui yo muhulu wa mapokola, mutompehi Angula Amulungu naize ha ku sika fumaneha kale bupaki tota kono, lipatisiso zona lisa zwelapili.

Neku kilwe kwafumaneha feela sifuba ni mahutu a kalibe ha lilama zenwi zona hali sika bonwa kale.

“Lusa litezi feela kuli mutu kaufeela yana kile a eza kezo ye maswe ye, a kone kulula lilama zen`wi,” ne kubulezi Sibuabui yo muhulu.

Amulungu na kile a tiisa kuli maofisa ba habo habana kutuhela musecho wa bona haisi batu kapa yena mutu kaufeela ya kulubelwa hata swaliwa.

“Luta sebeza katata luli ni kubona kuli sibangoki kaufeela sa kezo maswe ye situhu ye, si tiswa pila mulao.”

Nihaike ne kukilwe kwabeiwa pene ye likana N$60 000 fa tafule ya mutu kaufeela yata tusa mwalitaba kaufeela zeta kona kupatulula buniti ni kutama sibangoki, hakuna mutu kapa batu bese ba tile fa pata.

Ze ni halili cwana, pene isa yemi ni la bukacenu le mi yo tambeka litaba kaufeela ze utwahala ze amana ni musecho uta fiwa yona.

Mwalipiho zen`wi za mapokola zene kilwe za patalazwa sunda ye felile, ne kku kilwe kwa bihiwa kuli basali babeli ba lilimo ze 26 ni 34 ba tondahala.

Basali neba kilwe ba zibahazwa ka mufumahali Anna Koopman yana kile a tondahala mwakweli ye hane ina ni mazazi a ketalizoho ka manee (9) mi ki yo musisani yo mufubelu wa butelele bobu likana 1.68.

Koopman u bulela puo ya Afrikaans mi na kile a bonwa la mafelelezo kwandu ya habo inge a tinile litino za sikalibe.

Ne ku kilwe kwabihiwa hape kuli na kile a ya mwatolopo kwakuhata-hata mi kuzwa fo ha sika bonwa kale.

Se kukupilwe batu kaufeela ba litaba ze kona kutusa kuli ba kone kulemusa siteshini kaufeela sa mapokola se sili mabapa.

Mapokola hape basa sweli kuno talima mufumahali Yolande Beukes yana kile a tondahala mwatolopo ya Rehoboth mwakweli ye felile hane ina ni mazazi a 16.

Beukes una ni milili ye mikuswani mi na kilwe a bonwa la mafelelezo kwasiteshini sa Rhino Park mwamulenen`I wa Windhoek mwasiapalo sa fa mubili sa mubala o musweu. Mutu kaufeela yana ni litaba kamukana ze kona kutusa kwamapokola u kupiwa kuli a kone kuikopanya ni siteshini sa mapokola se sili bukaufi.

Beukes na swanela kuyo potela bo malumahe ba sisali mwatolopo ya Omaruru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here