Kapisi Yitranhas, Yimbapira Tupu, Yimo Ana Kutanta Muporosi

0
32

Vaporosi kuna kundindira tupu vavape asi yinke nava vhura kurugana ano etokoro eli kuna kutunda kwankuru ministera Nahas Angula, ntani hena age kava muperemo pausupi asi ngapi vana kara vantu ava kava lyaterere. Ano efatururo eli kavalirugene mukwatelimo mukurona vaporosi ndi asi ntoni govaporosi,ntonigona Tuweefeni M”Lukeni. Ano apa kava geve nkumbu kweyi kava tente asi valyateli kuna vazuguma yitranhas,vaporosi kava tente asi hawe oyo kapisi yitranhas,oyo yimbapira tupu atu ruganese nsene asi vantu kapi vana kukwama eyi tuna hara.

Ose kwakara nonontambo mbali yoyo yimbapira ntani yitranhas yene mokuninka asi vantu vaha ruganese eyi tuna pilire kuvapulisira.Varwi vanare ava kuna hara kuvafuta yimaliwa yinasiki koN$500 000 momuntu ndi N$32 000,kukwama nomvhura odo gakakere moyirongo yoponze mokukondjera sirongo simanguruke.Vaporosi kapi kava ruganesere yitranhas.Kapi kava kere hena noyirwiso ndi asi yikutji,awo ndi asi vatoone vantu ava.Ose kuruganesa yitranhas,nokutoona nsene asi vantu kuna kurugana umbondo wounene.M”Lukeni katente asi yimbapira yine tupu kavaruganesere apa kavapomberere vantu ava momasiku gomandaha gana puko.Ntani awo kava vapere matokoro asi vantu ava vana lyatere siruwo esi vana vape sina pu vahepa kulihana.Varwi vanare kava lyaterere vatunde koKatutura vaze komberewa ezi zina kererepo yovarwi vanare zakara koTelecom.Nampili ngomu asi vaporosi kavavapere yokutoonesa kapi kava yivapere asi ngano vatameke kutoona.

Ose katu vapere ezuva nalinye valyatere yiyo tuna kuva ndindira valihanepo vene.Ose yiyo katu lituliremo asi ngano tutantere nompitisili dombunga ezi vatantere vantu vawo vatundepo etokoro eli lyokuhetekerako kugusa vantu ava pevango kutunda komukurona govaporosi ntoni Sebastian Ndeitunga.Nampili ngomu ana kutanta asi awo kapi kavaruganesere yitranhas,nye kava pere vaSprcial Reserve Force asi vakagusepo vantu vena.Age katente asi vantu vena kuna kara pevango lina pwahana asi paveta yipo asi vahepa kuvagusapo.Yimo ana kugwedako mukurona govaporosi vaWindhoek Abraham Kanime.Awo kapi vana kara nepulisiro kwamwenya evango asi vakarepo pena.Evango eli lyepangero,ano vaporosi yiwo yatumbukira yokukunga emona lyepangero.Olina kapisi evango lyaMuni gwaVenduka kapi kapa horokere yoyidona vaporosi hena vavaronga asi ngapi navayiruganesa.Yimbapira eyi kwayidiva asi (OC),Oleoresin Capsicum gas,kwayiruganena tupu yipo yininkise muntu alire nampili mwato mahodi momeho gendi.Ntani kuvhura muntu opire kumona posiruwo songandi yipo nkore zoge gahakumona.Ayo kuyilipoperesa hena konombwa nsene dina kuhomokere.

Nampili ngomu vana kupatana vaporosi mbunga ezi zountu womuntu kuna kutanta asi vantu ava kavavatoonene.Vantu ava kavarangwire kuna kara:Ester Haikali (30)Hilma Angula (47)Levi Mwaala (38)Cesilia Amadhila (49)naRosalia Nghishipelwa (32)ava vana kusivana asi kuna kutunda honde kava kere Ndeshipewa Nghishimule (43)Selma Kalimbo (20)Ottilie Ndemuula (44)naErika Munashimwe (43)yiwo kava vatwere kosipangero morwa kuna kutunda mukota.

Ano mouvali CoD kawizire mompepo nokurwanesa eruganeso vantu kononkondo asi vatundepo.

Ose kuna kuyimona asi varwi vanare ava kuvhura valyatere nampili ngano sivike nasinye,yimo ana kutanta Ben Ulenga.Age yiyo katente asi epangero lyahepa tupu kulikunda novantu ava yipo vatare asi ngapi navagusapo udigu ou. Awo dogoro moutatu simpe kuna kara pevango eli omu vana kundindira yimaliwa yawo.Vantu ava kuna kutanta asi awo kwava tumbwidilire yimaliwa eyi paapa vatengwire mosirngo mo1989, mbunga ezi zatarere asi pakare mpora zoUN mokupitira momukarelipo gwawo ogu gayakererepo vatwjayuki.

SHARE
Previous articleBrave Warriors Not Paid
Next articleDrought Hits Kunene

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here