Vahali Kugusako Caprivi Konamibia Tava Nyoka Kupurakena Kepangero.

0
39

Vagara murongo navavali ava valihamesere vene megano eli lyakereko mo1999,lyokugusako Caprivi koNamibia,kavanyokere kupurakena kovakarelipo epangero.Mukarelipo epangero kahere kukagava etokoro eli lina tamba vantu ava asi awo kwarugana epuko lyenene lyakahurako mosirongo.Sigendo esi sepangero kasikere megendeso lyaproskeutagona ndi asi ntoni Danie Small,komeho mukwatelimo epangero ndi asi Acting Higher Court Judge John Manyarara,omu kamu kere asi vanzoni ava vana vagwana epuko kweyi varugana. Navenye murongo navavali yiyo kava pwegemo monzugo zokupangwira.Moomu tupu ava pwaga nare awo yiyo kava vakweme vaporosi,nomukaro gwawo nare vana tameke kudimba nokutura epangero lyaNamibia novapanguli valyo asi edona.Posiruwo esi kava tuliremo nye edina lyomupanguli ogu kakerepo Manyarara,nokumutumbura asi kapi vana kuvatekura nawa ndi asi awo kuna kuva ruganesa ngwendi yinguru.Awo simpe kava gwedereko asi mupanguli ogu kuna rugana yirugana yendi oku vana muranda ndi kuna muruganesa vantu peke.Nampili ngomu asi vantu ava kava nyokere kupurakena mukarelipo epangero katwikilire kugava etokoro eli awo vene mwato.Mokukwama mwendi age Small katente asi vahamenimo navenye vahepa kuvagwana epuko,koyihorokwa nayinye eyi yahoroka yedipago posiruwo oso vayilipepekerere asi ngano vagusemo epangero kononkondo momukunda gwaCaprivi.Yitundwamo kwakere asi egano lyawo ngano vahali rwanesa,ano ose tuna kara noumbangi ou unagwanene kwava vakererapo epangero. Ose kwayigwana asi vantu ava ngava kara moyigongi eyi ngava wapayike mo1998,yitwaredere mo1999,yigongi eyi kwakere momukunda gwina nokugazara asi vaguseko mukunda gwina.Eyi nayinye eyi kwayirugene konyima tupu apa muhameni mombongarero zanavenye gekuto Musheke Muyongo gadukiremo mwene negano asi ngano aka guseko mukunda gwina gulikarere.Mokukwama eyi twagwana ose vepangero vagara ava murongo navavali nawo vamwe valituliremo mokukuta vantu asi ngano vakakare vakwayita ava nava tumbura asi so-called Caprivi Liberation Army (CLA).Ano vamwe kwavatanta asi kwazire vakalipakerere novakwayita vaUnita ndi vakakare komavango aga gakere asi ngagapangere Unita yipo vakagwane mauta nokukatengura vayarwe. Konyima tupu apa vahomokerere epangero,mwaSiwogedi 2,1999,awo yiyo vadukire vaze koDukwe moBotswana vakalipakerere novatwjayuki vakwawo.Ano vamwe ava vakakabmbadarere asi ngano vahenemo mokamba kwavakwete kumwe nokuvatuma vatengure moCaprivi.Ano kwawo awo vana parapo asi kwato eyi nayikwasa eyi yegano asi nawo nampo vamwe vahamenenemo megano eli gatulisirepo Muyongo.Awo simpe kuna kutanta asi awo kapisi vaNamibia awo vaCaprivi ntani mukunda Caprivi kapi gwakara rumwe ruha rwaNamibia ndi kapi ngagukara nampili nakaauke.Ano epangero lina kara noumbangi asi vagara ava vaNamibia ntani mukunda ogu vana kuuyunga kwakara ndi ngagukara moNamibia narunye-narunye.Ava yahepa kuvatamba yokukara nomauta gahana asi paveta,nokuhomokera mavango gamwe momukunda gwina nokudipaga vantu vahana unzoni.