Tou I Bulaya Batu Babeli

0
18

MAOFISA babeli ba Likolo la Nahen`i ni Bupoti neba bulailwe ki tou sunda ye felile muta tou ya muuna yaba hatakela. Simpangaliko sa maswabi se, nesi ezahezi mwasikiliti sa Kavango mwanako ya musihali. Likwambuyu wa Likolo la Bupoti, mutompehi Willem Konjore ki yana kile a patalaza kaza mafu a maofisa babeli ba. Maofisa neba zibahalizwe ka mutompehi Kapinga Kasanga wa lilimo ze mashumi a ketalizoho ni lilimo ze lobapeli (58) ni mufumahali Tekla Haseb wa lilimo ze mashumi a talu ka lilimo ze lobapeli (38), ili maofisa bene ba kilwe ba bulaiwa inge ba patehile ni misebezi ya bona. Kakuya ka Likwambuyu, lipatisiso seli supelize kuli tou ne kilwe ya nyemiswa ki ‘poto’ ya maofisa ba Likolo mwasilalanda. “Tou nesa bonahala kuli nesa nyemile luli kono ne konilwe kubulaiwa ki maofisa ba ban`wi ba Likolo,” Likwambuyu Konjore mwamanzwi a hae. Likwambuyu na tumusize manzwi a hae a matomolapilu kwamabasi a maofisa babeli mi mwanako ye swana hape na kile a kupa bayahi ba naha kaufeela sihulu ba bapila mwalilalanda ze potelwa hahulu ki litou kuli ba kone kuipabalela ni kuisileleza kwalifolofolo kaufeela ze sabisa bupilo bwa luna bo kamunu ili kuli ku sike kwaba ni mafu a mufuta o cwalo. Mutende o wa New Era seu kile wa ituta kuli maofisa babeli bao ne bali ni maofisa ba ban`wi baba nee muta simpangaliko maswe seo si ezahala. Sikwata sa maofisa ba silezi seo nesi kile sa ikaba mwalikwata ze peli za limembala kapa maofisa ba lalu ka sikwata. Tou i taluswa kuli ne kile ya lelekisa sikwata se sin`wi seo sa batu ba lalu mi muta mufumahali Haseb hana sa kwanisi kumata ka lubilo lo tou ne mata ka lona, ne kile ya mu swala ni kumuhatakela ili nto yene tisize kuli mane mutompehi Kasanga ni yena a matele ten`i kuli ayo tusa mufumahali Haseb yana kile a utwa inge a huwa kono ka bumai ni yena ne kile ya muhatakela. Simpangaliko nesi kile sa ezahalela mwasibaka sa Mahango game park ili sibaka sesi taluswa kuli sina ni libumbu ze zielize ahulu mi kacwalo ne kuli tata ahulu kuli maofisa ba kone kubona tou ka bubebe. Hakuna mulao sakata oso hatisizwe kale kiba Likolo la Bupoti o patalaza kaza kamo luna bo kamunu lu swanela kuezeza muta lu ikopanya ni lifolofolo ka meeto-ka meeto kapa bukaufi. Ze ni halilicwana, licaziba za lifolofolo za nahen`i li bulela kuli libima ze telele ki ze swanela kusiwa hala luna bo kamunu ni lifolofolo kamita kakuli mihupulo ya zona lifolofolo za nahen`i ze, ya shelana han`ata mwalibaka ze shelana mi kacwalo ha ku konwi kunuhwa. Nihaike limpangaliko ze swana ze kwamaofisa ba Likolo kize sikai, lipulao kalibaka za lifolofolo kwabahayi feela neli kile za pahama hahulu mwasilimo sesi felile muta batu ba lolapeli (8) ba bulaiwa ki likwena ni likubu mwalikiliti za Caprivi ni Kavango. Neli mwakweli ya Yenda muta lilalanda za likiliti ze peli zeo li tobelwa ki bayahi ba silezi ka libaka la likwena ni bayahi ba beli ka libaka la likubu mwalinuka ze cwale ka Lyambai, Chobe ni Kavango. Kakubona za limpangaliko za maswabi ze, Likwambuyu Konjore na kile a fitisa mamela kwabayahi kuli ba sike ba lika kamita kueza limpangaliko maswe ze nyemisa lifolofolo ni kutisa kuli mane litise ‘ndwa ya mukowa’. Lipulao kamukana za kalibaka la likwena neli ezizwe kwabanana bene ba tapa mwalinuka ze haa, babeli bona neba kilwe ba swalwa inge ba shuta litapi. “Lika kaufeela ze za bilaeza hahulu mi hali tisi buiketo,” ne kubulezi Likwambuyu yana kile a kupa bashemi ni manduna kaufeela ba bapila kwamukulo wa nuka mwalikiliti ze shelana sihulu za mwaupa kuli ba kone kuhanisa bana ba bona kuli ba sike baba lumelela kutapa kapa kubapalela mwamezi a linuka kakuli kwasabisa sina haba kona kuswaliwa ka bubebe ki likwena. Likolo seli potezwi han`ata-n`ata ki bayahi ka linonge ze shelana za kuli lino tusanga kapa kulifa bayahi baba sinyehelwa lico za bona kapa kubulaiwa ki lifolofolo kono, mwanako ya cwale ze nihalilicwana, Likolo halina mulao o kona kutusa bayahi mwalinzila ze. Likolo kono hape, linze li patehile ni mulao o swana ota kona kutusa bayahi mwalinzila ze haiba inge u mbalamaniswa simubuso mwandu ya milao. Mulao uta tusa mwalinzila za lisinyehelo ze.