Okongressa yoSwapo Oya Tengenekwa Yi Ka Gongale MuNovomba Nuumvo

0
16

WINDHOEK Okongressa yOngundumutima yoSwapo oya thaneka momasiku 30 Novomba sigo esiku lyotango lyaDesemba nuumvo omo yi ka gongale. Poshigongi shoPolitburo – ongundumutima mEtitano mOvenduka esiku lyokongressa okwa li lya thanekwa, kakele oli na natango okukolekwa kOkomitiye yOngundu yoSwapo ndjoka kwa tegelelwa yi kale omutumba momasiku 27 Juli nuumvo. Opwa kala omafekelo okuza petameko lyomvula shi nasha nesiku moka tamu ka ningwa okongressa ndjika ya simana. Okongressa okwa li yi na andola okugongala momwedhi Aguste, kakele oya undulilwa komeho opo Okomitiye yOmalongekidho yi vule okumanitha iilonga yayo. Opolitburo nayo wo okwa li ya eta po ethaneko kutya andola Hage Geingob ngoka opo a hogololwa a ninge omukalekipo goveta nelalndulathano gongundu oshowo omupehanashipundi gwOmutumba gOpashigwana, Doreen Sioka ya hogololwe ya ninge iilyo yoPolitburo. Geingob oku li oshilyo oshikuluntu shongundu. Onkatu ye yuunapolotika oya tamekele momumvo 1963 sho a li nokuli nomimvo 22. Okwa longela ongundu paendondo dhayooloka. Nokwa li wo a hogololwa koSwapo a ninge omukuluntuwiliki gomahogololo momahogololo ngoka ga li metonatelo lyIigwanahangano momumvo 1989 nokonima okwa ka ninga omunashipundi gOmutumba gwAayehe. Pokati mpoka, omuunganeki noku li omunambelewa gwomauyelele mEwawa lyAagundjuka yOngundu yoSwapo, Elijah Ngurare okwa hogololwa a ninge amushanga gwEwawa ndika pokongressa ndjoka tayi ka gongala yewawa lyaagundjuka yongundu. Ngurare oye awike a hogololwa, omanga omupeha gwe oye ngoka e li amushanga gwopevi Evelyn Nawases ngoka a hogololelwa onkatu yuuhamushanga wopevi. Okongressa yEwawa lyAagundjuka yoSwapo otayi ka gongala esiku lyotango lyaJuni, kakele esiku ndika oli na ishewe okukolekwa kOkomitiye yEwawa ndika. Sho pwa tulwa omimvo 35 dhiiyo yi na okukala mEwawa ndika, iilyo oyindji ya simana ngaashi Pohamba Shifeta naSaara Kuugongelwa-Amadhila okwa tegelelwa ya ka kanithe oonkatu dhawo mEwawa lyAanyanyamagulu yOngundu yoSwapo.