Mueteleli u Potela Likiliti za Upa

0
39

MUETELELI wa naha, mutompehi Hifikepunye Pohamba u kulubelwa kuli uta tatekile ni poto ya hae ya likiliti sa mwaupa ze cwale ka Oshikoto ni Omusati ili poto kapa lieto leli tanga libiki ze peli. Poto i lelezwi ku tateka la butanu sunda ye, kuisa mane haisi kweli ye taha yona ya Mbuwana ha i taba ni mazazi a malalu. Mwanako ye kaufeela, Mueteleli uta ikopanya ni malena hamohocwalo ni manduna ba sizo kubeya limembala za ketelelo za likiliti ze peli ze. Mueteleli usa kulubelwa kuli uta kwalula simubuso ofesi ya silalanda sa Ruacana, ofesi ya katengo ka kamaiso ka silalanda se siswana kubeya ofesi ya liluko la mezi hamohocwalo ni sipatela sa Ongwediva Medi-Park. Mueteleli hape uta potela project ya Etunda irrigation scheme. Pohamba uta sindeketwa ki maofisa ba bahulu ba mubuso kubeya limembala za ofesi ya hae. Ba kampani ya Offshore Development Company (ODC) neba kile ba patalaza sunda ye felile kuli Mueteleli uta kwalula simubuso sibaka sa liponiso za bumapangapanga ka lizazi la Kandao 23, ili sibaka sene si kilwe sa yahiwa hande ni kuzwizezwapili cwale mwaOngwediva. Sibaka se, sesi fumaneha mabapa ni sibaka sa Litekisano sa Ongwediva nesi kilwe sa yahiwa ka teko y mashilin`i a likana bo (lule) ba N$24 million. Sibaka ki musebezi wa makopanelo kapa yona project ya Likolo la Litekisano ni Bumapangapanga mi sita zamaiswa kiba ODC. Likolo la Litekisano seli konile kuyaha libaka ze likana 34 za balekisi kapa bayahi ba lipisinisi ili hala zona libaka ze, kubaliwa sibaka sa Ongwediva se sita kwaluha cwale hala zona. Sisitaliso seo Likolo li bona kwa balekisi ba banca bona bayahi ba lipisini ze nyinyani kisa kuli, hakuna libaka za lipisinisi ze nze sweli kuno zweisezwapili ze chipile hande mwanaha kaufeela. “Ka kuzamaelela ni kuzwisezapili lizwelopili za lipisinisi ze nyinyani, ba Likolo la Litekisano ni Bumapangapanga seba amuhezi ni kuzwisezapili mulao ni mungendenge wa lipisinisi ze nyinyani kuzwa silimo sale sa 1997,” sitatimende nesi kile sa bala.