Aanangombe mIitopolwa yAayehe Naya Pitikwe Okuya mOofaalama dhOmuushimba

0
17

ONALUSHESHETE Omunafaalama moshitopolwa Onalusheshete muuzilo wOndonga, Elifas Johannes Ndaamashime, oti indile epangelo li pitike aanafaalama yiimuna mboka aape ya pitikwe okuya moofaalama dhomuushimba nenge dhoka dhopaipindi pamwe niimuna yawo. Omusamane Ndaamashime a tseyika nawa nedhina Shipala Shomoongo dhika okwe dhi popi poshituthi shoongombe shoka hashi dhanwa pamuthigululwakalo sha ningilwe pohambo ye pOnalusheshete mOlyomakaya ga zi ko. Omusamane nguka oku li gumwe gomaanafaalama oyendji mboka ye na oongombe omathele mevi lyaayehe nenge evi lyokomikunda. Paye, aaniimuna oyendji moshitopolwa shawo oya hala okutameka nuunafaalama wopaipindi opo ya vule okumona oondando oombwanawa okuza melanditho lyiimuna yawo, kakele omolwomusinda omutiligane nomakatasho ogendji ihaya vulu okumona uuhupilo wokolela. “Otu na eitaalo kutya omiitopolwa ashike yomuushimba/yopaipindi moka tatu vulu okumona oondando oombwanawa okuza moongombe dhetu, oshoka omukalo gokufala iimuna kiigunda yomalandithilo otagu tu nyokoma huka kombinga yoondanda,” Ndaamashime ta ti. Ota ti kutya aanafaalama moshitopolwa shawo oye na oongombe dhi na ongushu yi li nawa shi vulithe nokuli dhimwe miitopolwa yopaipindi, kakele ohadhi kanitha oshiviha oshowo ongushu yilwe sho hadhi tulwa miigunda uule womasiku 21 omanga inaye dhi landitha po kuMeatco. Ndaamashime ota ti kutya oongombe pethimbo ndyoka ihadhi mono iikulya nomeya ga gwana miigunda moka hadhi kalekwa uule womasiku 21. “Shika ohashi etitha ekanitho lyongushu yiimuna yetu nohashi etitha wo egwopevi lyoondando okuza kuMeatco,” omusamane nguka ta ti, nokugwedha ko kutya aanafaalama yomiitopolwa yaayehe ohaya mono ashike oondando dhi li nawa okuza koomeme mboka haya landitha oonyama pomatala pOndangwa nOshakati. Omilanduveta dhomusinda omutiligane ihadhi pitika nando aaniimuna yokomikunda ya fale oongombe dhawo moofaalama dhopaipindi opo ya vule okulonga uunafaalama moka, okuninga shila omunafaalama ta landitha po oongombe dhe adhihe dhoka e na miitopolwa yokomikunda opo a lande dhimwe kaanafaalama yakwawo mboka ye li muushimba. Oompango dhika odha tulwa po okukeelela omikithi ngaashi omukithi gwekondo nelaka ngoka hagu monika unene miitopolwa yaayehe. Naashika ohadhi ningwa opo omukithi nguka kaa gu taandelithwe miitopolwa yomuushimbantu oshoka ogu li oshiponga konyama ndjoka hayi tumwa pondje yoshilongo okuya komalandithilo gopaigwana kiilongo mbyoka yi li iilyo yUukumwe waEuropa. Oshidhano shoongombe shaNdaamashime shoka sha ningilwe mOlyamakaya osha gandja wo ondjambi yotango yokapandi N$500 kuDidalelwa Ndjabeka sho a ulike ondumetana yongushu ya shiga ko poshituthi mpoka. Shikudule Toivo okwe ya omutiyali nokudhengwa okapandi N$300 omanga Ileni Sheyavali e ya pondondo ontintatu nokufadhuka po noshimaliwa shoodola omathele gaali.