Ba Meatco Bangela Babeleki Muhato

0
20

BA kampani ya Meatco seba ngile muhato wa mulao kwababeleki ba bona ba palo ye likana 80, kasamulaho babeleki ba eza sitilaka sunda ye felile ni kutisa kuli mane kampani I tobelwe kapa kuluza pene ye likana N$480 000 ka libaka la simpangaliko se. Sibuabui yo muhulu wa kampani, mufumahali Uschi Ramakhutla na sika patalaza hahulu kaza muhato wa mulao ono kilwe wa ngelwa babeleki ba kampani ya habo mwanako ya kupatalaza likande le. Babeleki neba kile ba eza sitilaka kasamulaho mubeleki yo mun`wi yo muhulu ya sweli sipula mwakatengo ka babeleki ka Namibia Wholesale and Retail Workers Union, Ebenhardt Kanguru a lilimaniswa fa musebezi wa hae. Kanguru na kilwe a lilimaniswa fa musebezi kasamulaho wa kuholofaza muyemeli yo mun`wi wa katengo ka Namibia Food and Allied Workers Union (NAFAWU), mutompehi Gideon Swartbooi yana lwana ni yena. Ka sona sitilaka se, kampani ya Meatco ne palezwi kubulaya likomu za palo ye likana 429 ni lingu za palo ye likana 1 426 la bunee sunda ye felile. Kampani ne kile ya beyela kwatuko kubulaya kwalikomu kone kuswanela kuli kube ten`I la butanu sunda ye swana. Ramakhutla na kile a tumusa kuli sikwata sa babeleki nesi kilwe sa nyemiswa ki mulelo wa kampani wa kuyema ka mulao wa yona wa kulilimanisa Kanguru kasamulaho Swartbooi a mano kupa kuli muzeko u sike wa zwelapili mwakhuta ya mubusisi. Babeleki babeli ba taluswa kuli neba kile ba hanyeza kaza tutengo twa bona ha kuamwa za babeleki kono ka kuswabisa hahulu bona neba kile ba lwana inge bali bona bayemeli ba tutengo twa babeleki hape. Sibuabui wa kampani na kile a bulela kuli limembala ze peli neli nze li ikambota ka palo ya kalulo ya mwanda kapa zona lipesenti zeo kampani ya Meatco I swanela kuekeleza babeleki ba yona. Nihaike Swartbooi na kile a kupa kuli muzeko u zwiswe mwakhuta, ba kampani bona neba kile ba yema ka muhupulo wa bona ni neba kile ba nitifaza kuli muzeko wa mwahala kampani uta inelwa ni kufa kelezo kapa koto ye swanela kwalifosi kaufeela kakuli neba bona kuli mubeleki ni mubeleki na swanela kuikutwa hande ha kuamwa za koto ni silelezo kwakampani yani kusina mibonda. “Kampani ha ina kulumelela buhateleli bwa babeleki ba yona kapa babeleki ba ban`wi ba ba ta sabisa kapa kulobaka liswanelo za babeleki ba n`wi kapa kuba hatelela,” sibuabui na kile a patalaza mamela mi hape na ekelize kuli kampani ina ni maata a kubona kuli linzila kaufeela za latelelwa ka mo kuswanelela kaufeela ili kuli muhato sakata o sina silibonda u ngiwe ka nzila ye swanela. “Kampani ha ina kuina feela ni kusiya babeleki ba ban`wi inge ba lobaka sizo sa fa musebezi ni milao yene ba kile ba nyatela. Milao ye, I swanelwa kulatelelwa ki babeleki kaufeela ba kampani,” sibuabui yo muhulu yena Ramakhutla na tazelize. Mwanako yeo babeleki neba swanela kukutela fa misebezi ya bona, neba kile ba hana ni kutisa kuli mane kampani I zwelepili ni lineku la yona la kuisa babeleki kwakhuta ya mubusisi. Mun`oli yo Muhulu wa NAFAWU, mutompehi Kiros Sakarias na kile a bulela kuli mulelo wa kuzwelapili ni linzila za khuta nesi ona hande kakuli no beyezi kwatuko lin`usa lene li kilwe la lumelwa kubona babeleki lene li talusa kuli ba kutele kwamisebezi ya bona ni kusiyela katengo ka ketelelo ya kampani ni tutengo twa bona babeleki totu ba yemela kuli taba inelwe hande. “Lin`usa la luna neli utwahala kakuli nelu kile lwa taluseza babeleki kuli ba kutele kwamisebezi ya bona mwanako ya cwale ye, ba ketelelo ni luna ba katengo halu nze lu sweli kuno talima taba ya bona. “Halu lumeleli ni muhupulo wa kutuhela kubeleka, simpangaliko kaufeela si tokwa ngambolo ni tatululo,” ne kubulezi Sakarias. Sakarias na bulezi hape kuli, nihaike katengo ka habo neka fitisize lin`usa leli cwalo, babeleki neba sa tabeli kukutela famisebezi ya bona. Kampani ya Meatco ina ni palo ye likana 400 ya babeleki kwamabbatoir kaufeela a yona kono, musebezi ne u kilwe wa yemiswa kakuli bun`ata bwa babeleki haba kwanisi kusebeza kakuli babeleki ba bona ba ban`wi haba yo. “Ba ban`wi babeleki haba koni kuzwelapili ni musebezi wa kubulaya haiba kuli babeleki ba ban`wi inge ba siyo. Musebezi kaufeela u inzi feela mwalififi,” ne kubulezi Ramakhutla.