Eyereko Lyoyimaliwa 2007/08 Pontambo Zokuzeruka Kavayirerupikire

0
18

Eyereko lyoyimaliwa tavalitarurura: Epangero nkenye mvhura kutura eyereko lyoyimaliwa yipo asi vakulike noprojeka domonomukunda,ntani hena kureta uwa meekonomi.Apa ava tara ekuliko awo kutara asi eyereko eli liretepo marunduruko momatungo, ntani ntambo ezi zina kara asi kuna kutwaredera konzodi zetu zonomvhura 2030.Ntani kutara komaruha ngwendi nondima,ukanguki,erongo,unkurungu,mpora ntani eruganeso pwahana yifuki,yipo asi nayinye eyi vana tura megano yisikemo.Nampili ngomu asi yimaliwa yoyinzi kuna kuyikandwira kekuliko momatungo nonoprojeka dimwe ekuliko simpe kuna kureta mapuro.Nampili ngomu asi yimaliwa yoyinzi kuna kuyitulira ntere noministeli dokulisiga-siga simpe kapi dina kusika ko74% ntani epangero lina yimono asi magano gamwe madona ntani hena vana pumbwa vantu vana divakoyuma mokutura magano aga moyirugana. Ngono mvhererwa domosirongo esi kuvhura tuvatere asi noprojeka nadinye edi lina kuturapo epangero dize moyirugana ntani hena ose kuvhura tuyikeverere oyo.Mokutarururanye eyereko ove nayikuninkisa asi odive nawa-nawa asi noprojeka musinke dina kara momukunda goge,yipo muhundire uministeli ou wahamenako uture eyereko lyoyimaliwa oyo moyirugana,yipo nkarapamwe nanyamoge mugwanenemo uwa.Mokurugana eyi mwahepa kuturapo komiti ezi nazitarurura asi yininke eyi kuna kuza moyirugana ndi hawe? Morwa kupira kulituramo nyamwetu yiyo ayininkisa ekuliko lipire kugenda monomukunda detu dogoro yikaretesepo yimaliwa oyo vayi kandwire komukunda peke.Kapisi tumbahamene tupu povakansela vetu kuvhura vakare vadwa,tureni nokomitiye edi nadi kara asi kuna kuuyukilira koministeli ozo zina kufira sinka yininke ndi elikwamo olyo.Eyereko lyanamvho lina kasika konobiliyuna N$2.1eyi vana tura asi yokukulika nomukunda nadinye 13,kukwama unzi wovantu ava vakara momukunda ogo.Tutareni noprojeka edi dina kara asi mukunda gweni tagugwanenemo uwa ndi vanangesefa womomukunda gweni. 1.Caprivi: Yimaliwa yokusika konomiliyuna N$150 kuna ditura komukunda Caprivi mokukulika mukunda.Ruha rumwe narugwanenamo uwa kuna kara etungo mambo govaporosi,noyimaliwa yinasiki konomiliyuna N$4.5,Evero lyawenera lyomurudi nonomiliyuna N$5,evango lyokurerera nomfi nomiliyuna N$6,Mavango aga vana kugazaragovadinguli nomiliyuna N$20,nzira zaNgoma-Muyako nomiliyuna N$4,ruhungu rwekeverero kuna kara nomiliyuna N$4,etungo lyogwarantini nomiliuyna N$2,nzira zaKongola zokuzakoZambia N$7,sure zonene zomalidiwiro zaZambezi Vocational College nomiliyuna N$6,sure zokulirongera umiti moCaprivi nomiliyuna N$2,etungiso evango lyokudanaukira momukundagwina N$2,5,ewapukururo sipangero momukunda gwina nomiliyuna N$5.5,evango lyovadinkantu kuna kulingungunyikira nomiliyuna N$2. 2.Kavango: Eyereko lyoyimaliwa lina siki konomiliyuna N$227.kuna ditura komukunda ogu gwaKavango yipo ngano vature noprojeka edi dina kukwamako moyirugana.Nzira zokutunda koRundu dogoro Elundu kunazingungunyikire yimaliwa yinasiki konomiliyuna N$92,ruha oru vana kutumbura asi Green Scheme kuna turako yimaliwa yina siki konomiliyuna N$10.5,eweko nomfi kuna turako yimaliwa yina siki konomiliyuna N$6.evango eli vana kutumbura asi Kamutjongwa Fisheries Institute kavatulireko nomiliyuna N$9.nzira ezi zaTondoro naKamupupu kuna turako nomiliyuna N$3. sRuapara/Muveve-Gcangcu nomiliyuna N$2.Franse Dimbare nomiliyuna N$4.evango eli vana kutumbura asi Intergrated grain storage N$2.sasiyona zovaporosi poNdiyona nomiliyuna N$6.matungo gokoKatwitwi kuna turako yimaliwa yinasiki koN$8.etungo lyosekondere zope moNcaute nomiliyuna N$4.sure zompe koSauyemwa nomiliyuna N$3.5,Ewapukururo lyosure zourongi moRundu nomiliyuna N$2.ewapukururo lyosipangero moRundu nomiliyuna N$2.5,mambo govakansela nonomberewa kuna turako nomiliyuna N$4.ano egendeso monkarapamwe kuna turamo nomiliyuna N$2. 3.Erongo: yimaliwa yinasiki konomiliyuna N$185.kuna yitura komukunda gwina ano noprojeka edi nadi gwanenamo uwa kuna kara.Etungo eli vana kutumbura asi WalvisBay Naval Bay nomiliyuna N$14.Karibib Air Wing N$15.ewapukururo lyomambo govakurupe nomiliyuna N5. Swakopmund,Omaruru,nosipangero saWalvis Bay nomiliyuna N$8.evango lyovanadorongo moOmaruru N$9.civil alivation nomiliyuna N$36. ewapukururo lyonzira zaOkahandja -Karibib N$37.mokuranda evhu kuna turako nomiliyuna N$6.elikwamo lyokusesupika ruhepo nomiliyuna N$7.mokuwapukurura evango lyaNBC kuna turako nomiliyuna N$2. 4.Hardap: nomiliyuna dokusika koN$95.kuna ditura komukunda gwina nokuvatera noprojeka ngwendi dedi dina kukwamako, Ewapukururo lyopolisi kuna turako yimaliwa yina siki konomiliyuna N$4.ewapukururo lyonomulihu domema kuna turako nomiliyuna N$24.evango lyovadinguli kuna turako nomiliyuna N$21.Green Scheme nomiliyuna N$2.yimaliwa yokuranda evhu nomiliyuna N$6.erwaneso ruhepo nomiliyuna N$8.ano ekuliko nomiliyuna N$12. 5.Karas: yimaliwa yina siki konomiliyuna N$247. kuna yitura komukunda gwina nokuvatera noprojeka ngwendi dedi dina kukwamako. Mambo govarugani komavango ngwendi Noordoewer, Oranjemund, Luderitz, Ariamsvlei nomiliyuna N$5.mavango gokupwizumukira kuna turako nomiliyuna N$6.mambo govaporosi nokuwapukurura nositasi dovaporosi kuna turako nomiliyuna N$5.Green Scheme kuna turako nomiliyuna N$49.ewapukururo rutenda kutunda koAus-Luderitz N$73. yimaliwa yokuranda evhu kuna kara nomiliyuna N$6.ano yokusesupika ruhepo kuna kara N$8. 6. Kunene: yimaliwa yina siki konomiliyuna N$258 kuna yitura komukunda gwina nokuvatera malikwamo ngwendi ngesi.Ewapukururo lyonosasiyona dovaporosi N$12.ewapukururo sipangero moKhorixas N$6.5.ewapukururo lyonzira zaKamanjab-Omakange N$180.yimaliwa yokuranda evhu N$6.ewapukururo lyevango lyoradio N$4.ekambadaro mokugusamo ruhepo momukunda N$8. 7.Ohangwena: Nomiliyuna dokusika koN$213.kuna ditura komukunda gwaOhangwena mokuruganesako noprojeka ngwendi dedi dina kukwamako.Ewapukururo nzira zaRundu-Elundu kuna turako nomiliyuna N$67.nomberewa dovakansela nomadeuro govarugani kuna turako nomiliyuna N$50. makona-kono nekuliko nomiliyuna N$12.sure ezi vanakutumbura asi Eehnana Vocational Training Centre nomiliyuna N$3.5 nomulihu domema domomukunda nomiliyuna N$13.sure zaEengedjo nomiliyuna N$3.evango lyoyihongwagura lyaOkongo nomiliyuna N$2.5 ewapukururo nomulihu domema nelipakerero naAngola N$7.esesupiko ruhepo N$8.ewapukururo evango lyokudanena maudano momukunda gwina nomiliyuna N$2.evango lyovadinkantu mokuliwapukurura kuna turako nomiliyuna N$3. 8.Omaheke: Yimaliwa yokusika konomiliyuna N$141.kuna yitura komukunda ogu yivatere noprojeka ngwendi dedi dina kukwamako.Eturo nzira zokutunda koEpukiro zogarawe zize koEiseb kuna turako yimaliwa yinasiki konomiliyuna N$60.evango lyokutunga koyihayaGam nomiliyuna N$10.ewapukururo lyonzira zokuza koGobabis -Drimispsis nomiliyuna N$11.ewapukururo lyosasiyona zovaporosi nomiliyuna N$4.ekona-kono nekuliko nomiliyuna N$12.evango lyonkarapamwe moAminius nomiliyuna N$1.yimaliwa yokuranda evhu nomiliyuna N$6.eguso ruhepo movantu nomiliyuna N$8. 9.Omusati: Yimaliwa yokusika konomiliyuna N$113.kuna ditura komukunda gwina divatere noprojeka ngwendi dedi.ewapukururo nosure noyiruganeso yimwe yerongo kuna turako nomiliyuna N$15.ekona-kono nekuliko kuna turako nomiliyuna N$12.raberatory zonkarapamwe zaOutapi nomiliyuna N$2.ewapukururo lyosure Nuuyoma nomiliyuna N$2.5 ewapukururo lyosipangero saTsandi nomiliyuna N$6.mambo netungo mambo govakansela nomiliyuna N$4.nomulihu domema donomukunda doponze nomiliyuna N$19.ewapukururo lyevhu lyokutunga vantu nomiliyuna N$8.ewapukururo lyondama zokuwekera nomfi lyaOlushandja nomiliyuna N$4.evango lyonoponds nomiliyuna N$2.etungo lyonoaerodrome nomiliyuna N$2.ewapukururo nzira zaOshikuku-Okalongo nomiliyuna N$1.esesupiko ruhepo movantu nomiliyuna N$8. 10.Oshana: Yimaliwa yokusika konomiliyuna N$203 kuna yitura komukunda gwina nokuvatera noprojeka ngwendi dedi.eturo rutenda nomiliyunaN$55.ewapukururo lyomberewa zonene zokupangwira moOshakati nomiliyuna N$46.mberewa zaOmagongati nomiliyuna N$9.ewapukururo lyaOngwediva Hatchery nomiliyuna N$4.evango lyokupungura nombuto nomiliyuna N$2.5 nomulihu domema momukunda nomiliyuna N$4.etungo lyosure zaEheke nomiliyuna N$6.egwederero lyosipangero saOshakati nomiliyuna N$10.ewapukururo lyosasiyona zovaporosi nomiliyuna N$6.esesupiko ruhepo movantu nomiliyuna N$8. 11.Oshikoto: Nomiliyuna dokusika koN$147.kuna ditura komukunda gwina nokuvatera noprojeka ngwendi dedi.Oshivelo airfield nomiliyuna N$25.mambo govakansela nonomberewa momukunda nomiliyuna N$17.etungo lyokamba zaOmangeti N$12.farama zomaudano nomiliyuna N$9.yimaliwa yokuranda evhu nomiliyunaN$6.ekona-kono nekuliko nomiliyuna N$12.ewapukururo lyokamba zovakwayita koOluno nomiliyuna N$5.etungo nerando yiruganeso yerongo nomiliyuna N$10.esesupiko ruhepo movantu nomiliyuna N$8.evango lyokudanene yompo momukunda gwaOmuthiya nomiliyuna N$5. 12.Otjozondjupa: Mukunda ogu kagugwene yimaliwa yina siki konomiliyuna N$121.nokuvatera noprojeka ngwendi dedi.Nzira zokutunda koOkahandja oze koKaribib nomiliyuna N$37.ewapukururo lyomberewa zokupagwira zonunu nomiliyuna N$9.nomulihu domema dokonomukunda doponze nomiliyuna N$4.yimaliwa eyi vana tura varande evhu nomiliyuna N$6.ewapukururo sipangero moOkakarara nomiliyuna N$5.ekona-kono nekuliko nomiliyuna N$12.ewapukururo radio ndi asi NBC nomiliyuna N$3.Yimo ngoso vana tura etwaromo lyeyereko lyoyimaliwa lyomalima aga 2007/08.