Yihorokwa Kovasingi Womahauto Mosiruwo Somavhumbukiro

0
18

Masere govasingi womahauto kava kamonekere kompanguro morwa kupira kusikisamo noveta edi dawapera musingi.Awo kava kamonekere kompanguro siruwo somavhumbukiro.Apa katu kavadingwire varugani wokomberewa zahahende gepangero awo kava tente asi kapi vana kara nosiruwo sokuuyunga kovanambudi,morwa awo kava lipyakidilire asi vantu ava wokusika ko305,vahepa kuvatjanga komeho vakadane mavhumbukiro.Apa katu kasikirepo hawe tomono vasingi ava ponze ano vamwe monda kuna kupurakena komupanguli Claudia Claassen.

Supersdente govaporosi vamuni zaVenduka gekuto Gerhard Kakonda katente asi kutunda tupu moune wokuza momavhumbukiro nkondwa ezi E-Kazizulire vasingi ava kava singire mapuko gana kara ngwendi asi kusinga oku kwakuuyunga kofunguna ndi oku kapi ana limanga liva.Noperesenta dokusika ko 98% mowo kava kwete kavavagwene epuko yiyo kavavafutisire yimaliwa yina siki ko N$300,nye nampili ngoso awo kavavapulisilire vapapare vahahende wokuvakarerapo kompanguro.Udona mfuto zokuyafuta konyima zompanguro kuyafuta yimaliwa yoyinzi.Sihorokwa simwe musingi gobesa gomuZimbabwe kava mufutisire N$6000, morwa kaperekere makurupereka.Ano sihorokwa simwe musingi gona kavamufutisire N$1000,morwa kasingire gahana nzapo zovakansela.Sinzi sovasingi ava kavakwete vaava wokusinga oku kwakuuyunga kongodi ndi kapi ana limanga liva ano vamwe kurupuka nomundiro ado dina gehe.yimo ana kutanta Kakonda.

Mosiruwo somavhmbukiro mberewa zovapanguli kwarugana kutunda movili zountantatu dogoro zautano.Elikwamo eli kalikere limwe eli vana kutumbura asi elikwamo lyaXupisa Eemweenyo eli kavatulire mosiruwo somavhumbukiro.Nompanguro simpe kadihorokere komavango ngwendi koSwakopo,koBaye,Otjiwarongo,Ondangwa ntani koOshakati.Mavango aga kavatulirepo asi vatare nompanguro kagakere ko,ogo kugagwanako Omusati,Oshana ntani koKarasburg.Ano mavango gamwe vasingi kavavapere matengekero vakafute nye eyi kapi ayi wapa morwa awo kugava madidiliko gepuko omu navapira kuvagwana.Yimo asi awo kapi tava kabubuka kompanguro.Yipo tuna kukambadara asi vantu vangesi vakabubuke kompanguro siruwo sooso yipo vavagwane asi epuko ndi hawe.Ayo ngayimoneka ngwendi asi vana veta kapi vana kara tavarugana ngesi yina litjindji yimo ana kutanta Kakonda.Awo simpe kavarugene vatare musingi nsene ana wapere kusinga ndi asi kapi ana kuruganesa funguna age kuna kusinga.Ano vamwe kavavakwete morwa kupira kulimanga maliva ndi kupereka makuruperekerera eyi yina kara asi kapi vayipulisira komusingi.

Konstabel Petrus Nadilu ogu kakere pekeverero lyopoOkahandja katente asi sinzi sovasingi ava kava pitire nzira zina kava kere vana lituramo mokusikisamo veta,vasesu kavakere asi kapi vana kuyisikisamo.Murugani gokoministeli zoyimaliwa ogu nage kakere pevango lina katente asi kapi vana gwanako mapuko kovantu ava vana piti pomuvero gwina.Sivike kasipwire ministera goyirugana,ugendero nomagwanekero Joel Kaapanda kakorangedere vakungi nzira asi varugane moomu vavhulira vatengeke varuganesi nzira ava vana kupira kuyisikisamo.Nampili ngomu asi madeuro govantu vagwane nombapira dousingi kogeli ndi asi ekeverero lyokutara asi ngapi muntu nsene ana fire kusinga nye simpe pana wapere ekeverero kovasingi ava vana kupira kusikisamo veta.Eyi kuna kwama keturopo elikwamo lyokwedi kumwe eli vana kutumbura asi Xupisa Eemwenyo eyi yina kuliza neraka eli kageve presidente gosirongo Hifikepunye Pohamba asi vahepa kuruganako yuma pangenderera yipo asi mahudi vagasesupike.Nomukunda ntano kava ditumbwire asi yido dakara noyihorokwa yoyinzi yomahudi gomahauto ado kuna kara Khomas,noyiponga 5944, Erongo 1318,Otjozondjupa 956, Oshana 900,ano Karas 484,nomukunda odo kugusako Karas kuna kara nonoperesenta 80% domahudi.

Ngesi ose ntaantani kuna kupura vasingi vakare wononkedi nahena vana lituramo asi kuna simbi nomwenyo dovantu yipo vakasike oku vana tamba.Kutunda tupu apa vaturapo elikwamo eli mahudi hansa ganasesupa,yimo ana kutanta Kakonda.Elikwamo eli lyokwedi kumwe navalitarurura apa nali kapwa asi ngapi lina kara yipo vatare asi nompito musinke navaruganesa yipo vapopere vantu vetu asi vahazumbanesa unene nomwenyo dawo.Awo kuna kugazara asi nampo varetepo ngendeseso zompe moNamibia yipo walye hansa natu paruka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here