Sikunino Sasalem Sina Kara Sikumba Separu

0
13

RUNDU

Sikunino saSalem kuna kara projeka omu ava kunu yikunwa yompo eyi vadiva vantu womoKavango yiyo ava kunu nokuzangura.Kuna kumoneka asi sinunu nye kuvhura kugwanamo muzangu gomuwa.Awo kukuna epungu,mudika katjama ntani ehidi eli vadiva unene ava tumbura asi mutete.Mutete yimo ava gukunu omu yimo ana kutanta munasipundigona gegendeso sikunino esi gedina Johannes Lumbala.Sikunino esi saSalem kwatameka nare aso sirongo simpe sahana kumanguruka asi ngano vagave nondja komukunda.

Neyine ngesi apa tuna kuuyunga nomusunda 34, yido vana kuzangura konyara vantu 40 ava vana kara asi vagara novakadi vana kupurura makura vakune.Ose kuna kurera vana vetu nomuzangu ogu mokukarandesa eyi tuna kuzangura kevango lyokurandesera koRundu,yimo ana kuuyunga mukadi gumwe ogu ana kwaterere nsako zokatafura.Nsene ono hara kuparuka wahepa kurugana unene,kapisi nkenye apa kundindira asi epangero likupe.Odo kadi kere nonkango domukadi gumwe ogu ana kwaterere nsako esi vana hara kutura yuma.Mepya kuna karamo epungu, katjama,madamate,elyangwa,makovi ntani katafura.Eyi kuna kulikida nawa-nawa asi projeka ezi kuna kugendapo nawa.Lumbala katente asi yirugana ayi karapo apa kapisi udano.Ose posiruwo simwe kumona udigu mokugwana marandesero gomuzangu gwetu.

Ngoya tukuka nsene asi gokawizako mwaPembagona mvhura ezi nonsako edi ngoyadigwana dina zura kwato marandesero,yimo ana kutanta Lumbala ogu ana kutara oku vakuna epungu eli vana kundindira lipye mwaKudumogona.Udigu una kara kuna kara asi mavango gokurandesera moRundu gana gwaneke yiyo yina kuretera vakadi ava vapire kugwana varandi.Siruwo simwe nombuto detu kuwora morwa kapi atugwana varandi.Ezi projeka zongwa nye kapi ayi wapa nsene asi epangero kapi lyakumuvatera.Ngesi tuna kara noruhafo morwa kampani zaPentagon zakara moRundu,kuna hara kuranda epungu kwetu yipo vakakweye,azo kuna hara kuturanda pondando zongwa.Kampani esi zakara zonene momukunda Kavango kuna hara kuhanesa ndi kutamununa elikwamo lyepangero vana kutumbura asi Green Scheme.Sinzi soyirugana eyi yokosikunino kuyirugana nomawoko.

Tuna hepa nomulihu dokutekeresa nevango lyokupungura muzangu gwetu.Kupurura unene kuruganesa nonkambe,yindongi ntani nohove.Tuna hara etere nonomahina dokutekeresa yipo yirugana yetu yiturerupe,yimo ana kutana Lumbala.Age ana hafa asi projeka ezi kuvhura zikure nokuza komeho yipo vavatere mukunda gwaKavango novantu vamo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here