Nujoma Tarondora Vanambudi Wokuruganesa Marutjeno

0
25

MoNkurenkuru-Mutoti gomuhoko ogu nahena presidente goSWAPO kamarada Sam Nujoma kahandukilire vanambudi ava vana kuruganesa marutjeno mokutura nombudi doyimpempa yipo asi varete epiyagano mombunga zoSWAPO kumwe novampitisili ava vanakugendesa SWAPO. vado. Age kaharukire nomukumo asi vantu ava vana kuruganesa nongodi edi omu vana kugazara asi ngano varete mapiyagano, nokuzonagwisa mpora zetu, awo kuna kumoneka asi kuna kuwiza pamwe makura tava tjanga eyi vana hara yipo asi vazonagwise mpora nomadina gonompitisili doSWAPO. Sitambo tuna sidiva nawa-nawa asi awo kuna hara kupiyaganeka vantu yipo vamone asi mbunga zoSWAPO Novampitisili vazo vadona.Konda eyi vana kuyiruganena morwa awo vana mono asi kwato mpito zimwe navavhura kupukisa vantu womosirongo esi,mokuuyunga nonkango odo age kazerwire nonyara dendi ne. Kamarada Nujoma simpe katente asi moomu tupu tuna kukondjera emanguruko lyopa ekonomi,vanyengi mpora awo kuna kuwiza vaya pukise vantu yipo asi vapambane asi mwato mpora omu. Ose tuna yidiva asi vantu vangesi kapi vana karerepo uwa wovantu vaNamibia.Mbudi zoSWAPO kovantu vangoso zina zere kapi tuna kutamangera. Kutunda tupu mwaNsinano1990,21, Namibia ngasi kara sirongo sokumanguruka dogoro narunye.Kutunda tupu momvhura ozo mbunga zaSWAPO kwagwene ndi simpe kuna kugwana mukumo kovantu vazo awo hena vana lipakerere. Guhya muhoko simpe kahundilire vantu vakare vana vangara koyirugana eyi vana kurugana ava vanyenga mpora ndi ava vana hara asi mpora zetu ngano vazirugwidire koukoloni. Mbunga zoSWAPO kapi naziyipulisira asi mukisi ogu vana kusindika posipundi goukoloni guwize moNamibia, kupitira, mwava vahara mavango pwahana asi paudemokoli,ano awo kuna hara kuzonagura mpora zetu. Mbunga zaSWAPO zina sikama ndjikiti mokukandana ndi mokukulika sirongo esi mompepo zongwa. Ose kapi natuyitarerera asi vantu vetu vafe nzara ndi koruhepo,a pa ana kuuyunga nonkango odo vakalipo posigongi tava mupe make. Age simpe kagwedereko asi epangero lyoSWAPO lina lituramo mokupapara nompito dovaNamibia vagwane yirugana. Epangero lyoSWAPO lina lituramo mokutara asi mbapira zalyo zomatumbwidiro zize moyirugano (Electtion manifesto) nomalikwamo makwawo.Mokukwamanye eyi kamarada Nujoma Kahundilire vaNamibia valituremo asi nzodi zawo zo2030 zisikemo.Tuliturenimo natuvenye nononkondo nomukumo,noudameki noukumwe yipo tukulike sirongo setu novantu vamo vaparuke. Guhya vana vaNamibia kahundilire vahameni woSWAPO valituremo moyirugana yawo mvhura ezi,ezi vana tura asi zokurugana unene, ntani malikwamo gepangero vagature moyirugana kukwama manifesto zoSWAPO.Twahepa kulikida ukumwe ose hena twahepa kufumadeka ediveta lyoSWAPO.Ukumwe wahepa kukara mpita katji zetu yipo tuka sikeni monzodi zetu.Nujoma karuganesere mpito zoozo nokutantera vantu asi mukaro gomudona ogu gokudipaga vakurukadi ndi vaswamane ndi vazinya vetu gwahepa kuhaga. Age kayiuyungire eyi morwa simpagwa esi kasihorokere sinkwa ntani omu mumatigona kadipagere ozinakuru asi yiwo vana rogo hekurwendi.Edi kapisi nonkedi dosiuNamibia,yimo ana kutanta Nujoma.Twahepa kuyikandurapo omu vamatigona vana kudipaga vazinya vawo,vaguhya vawo ndi asi vazinyakuru vawo.Yokuhomokera vazinya vetu ndi vanona wovakadona yahepa kuyirwanesa nokuyinyoka vaNamibia natuvenye.yimo ana kuhulisa ngoso kamarada Sam Nujoma.