Presidente Pohamba Monkurenkuru

0
15

Ame kuna kumuhundira muhorowore ekuliko mokuhorowora mbunga politika zoSWAPO,kapisi muhorowore ava vanyenga ndi vana kuzonagwisa ekuliko.Horoworeni SWAPO yipo tuze komeho ntani tudjobwane mpora zetu mosirongo. Horowora mpora nekeverero lyosirongo soge nasinye nsene kapisi Kavango.Odo kadi kere nonkango dapresidente Hifikepunye Pohamba apa kauyungisire vantu wokusika konyara 1500, poNkurenkuru moKavango mosondaha ezi kazipwire.Yigongi yaSWAPO eyi yakulikwama ngesi kuna karerepo morwa mahoroworo gevango eli vatungire vantu vana tura ntaantani doropa.Mahoroworo kuna kugandindira gakakareko mwaNsinano momazuva 23, mvhura zeezi. Apa kagusirenye sikombeso akombe eyi vana kukavauka wonombungapolitika peke kamarada Pohamba katente asi vantu vahepa kuhorowora SWAPO yipo ekuliko lize komeho.Vantu ava kapi ava zuvhu nsene oretera muntu muhaka nomuhoka kuvhura akuhorowore.Vayirugene eyi momahoroworo age twakere nago mo1989,nye muntu kapisi ureru kumuranda nonondja.Vahorowoli vana yidiva asi SWAPO tareta ekuliko,tara tupu eyi twaruganako kutunda tupu monomvhura edi 16, tuna kara kepangero ano mbunga yiyo kazi mupandwire,age kadwere mudwaro goruvara rombunga politika zendi SWAPO.Mukurona gepangero yipo kalikidire vakarelipo woSWAPO ndi asi vakansela navakakara modoropa ozo kovantu ava kavakere pepongo eli,nokutanta asi ava yiwo tuna turamo nava kakarerapo doropa ezi mokukakeverera asi makuliko gagendepo nawa. Apa ngomu kasika mevango lyokuhorowera etokoro likare lyanyamoge. Mbunga zaSWAPO zina mutulire vantu ava navakafira sinka doropa ezi wononkondo awo hena kwava fumadeka monkarapamwe.Vantu ava tuna mupe kuna kara vakamarada ava. Ausiku Hausiku, Thomas Ngoma, Hendrina Naingwendje,Mirijam Sikwaya, Beata Kaliketu, Katrina Hamukwaya naErastus Kandjimi awo hena wontundiliro zaNkurenkuru.Mukurona gepangero yiyo simpe kaziremo atantereko vantu eyi lyaruganako epangero monomvhura edi 17 dina pitipo.Omu yina kumoneka Nkurenkuru tazi kakara doropa ezi nazi kagwana uwa mepangero eli tuna kara kutara tupu makuliko aga gana tamekemo ngesi.Ekuliko kwatamekere paapa vakonakoni vamene kuyikona kona asi doropa ngapi nazikara ntani kupi nava tura mema ndi rutjeno nomema gena gokunyata momvhura 2002.Evango lina lyokuretesapo mema gokukanguka nare validikapo mo2003, ano mukoso gwalyo kwakere nomiliyuna N$1.6. Epangero lyetu yipo lyayimwene asi mulyo kuruganesa yimaliwa oyo morwa eparu lyovantu vetu ava vatunga momukunda gwaNkurenkuru novamusinda.Mo2004, yipo vatamekere kugavera mavango kovantu vatungepo nonomulihu dina dokupita mema. Nomulihu delike dokupitisa mema kwatupura yimaliwa yina siki konomiliyuna N$3. Koruha roukanguki moKavango epangero kwawapukurura sipangero sanare saBaramasoni ntani Bagani noyipangero yoyinene ngwendi saNyangana, Nankudu,Rundu ntani nesi saAndara. Ano unandima wonomfi nawo kuna kara hena momukunda ogu noporojeka kuvhura kudigwana pomavango ngwendi Karovo, Shipapo, Mbambangandu ntani zimwe momukunda horowero gwa Mpungu. Noprojeka nadinye odo kuna kumoneka asi kuna kuza komeho.Mberewa zonene zokukonakona nomfi kuna kuzitunga momukunda Kamutjonga omu ngava konakona asi mema aga kugaruganese ngapi.One mwandindira siruwo sosire mokumona asi epangero litunge nzira ezi zokutunda koRundu ziwize koNkurenkuru kutunda mo1992.Mukurona gepangero kapandwire vatungimo moNkurenkuru eyi gwavadama vandindira siruwo sosire kutunda tupu mo1992 dogoror ngesi nzira ezi simpe zogarawe. Nye age kava pere mukumo asi nzira ezi tava zitameke kuzirugana mvhura zeezi.Siruwo oso mwandindira yiso siruwo twakambadara kutura marongikido.Nye kapi nina kara nawa- nawa asi ezuvake navayatameka nomuvamona tupu mwaza mazuva vantu tavalipyakidire kutura yiruganeso yonzira monzira ezi Rundu -Nkurenkuru.Nzira ezi kapi ngazi haga poNkurenkuru nye ngazi za koMpungu,Okongo,Eenhana momukunda horowero gwaOhangwena.Age yimo ana kupa mukumo ngoso vantu ava kava kerepo nokumupa make.Egano limwe lina karapo kutunga zangata zize moCuando Cubango zitunde moKavango yipo zigwanekedese vantu ava vatunga moyirongo eyi yivali.