Mukuro Gwakavango Kuna Kuzamo Yininke Yoyidona

0
45

MoRundu -mema gomadona aga gana kupupa gaze momukuro gwaKavango kuvhura kureta mukisi kovatungimo ntani novamusinda ngwendi vaAngola novaBotswana. Yininke yoyi sovagani eyi yina kupompomoka yize momukuro yitunde mosamatudi kuna kuyigazarera asi kuvhura kureta utjirwe asi vantu vetu tava kavera .Sinka esi kava sigeve paapa presidente Hifikepunye Pohamba kayadingwire momukunda gwaKavango mosikondovike kasipwire somazuva 9 gaNsinano.Nampili ngomu asi esi kapisi yiso sikando sokuhova vana kugava udigu ou kwava yawapera,asi nampo kwato eyi tuna kuruganako kutunda tupu apa vamona udigu ou mo1993. Mokukwama murugani kurona getwaromo lyodoropa zaRundu gekuto Fanie van der Westhuizen ,mukaro mudona unene kuvhura kuremeka vanona monohuki ntani kureta mukisi moyikorama. Mema aga kutunda mokamba, gomasovagani hambara kusovaganeka ure wonokilo metera ntatu momukuro.Mema aga kunuka udona dona morwa nampo oku aga tundu yeeyi kwakarako yininke yoyidona. Vanona vamwe yimo ava zogana ano novatungi womomukunda ogu vakara pepi yimo ava zogana moomo. Morwa kuzogana nye momema ogo vanona vamwe nare nohuki dawo dalitjindja dakara donongeha ano konongera doyikorama kuna kugwanako maruvara peke nsene sina fu. Mutji ogu kuna kudipaga eyi vana kukuna vantu ,vantu ava vana kugogomokera goRundu yiwo vana kuretesa mema aga gapire kupita nawa morwa apa vazitungire kwayerekerere tupu vantu wongandi ano ntaantani vana ligwederere.Mvhura ezi udigu ou una ligwederere ntudi twahepa kuruganako yuma pangenderera morwa mvhura ezi tuna gwana zina roko unene.Yimo ana kutanta van der Weshuizen.Eyi kuna kuninkisa mema aga gakawepe walye kuvhura kutupura nomvhura 15,mavango gamwe ngwendi moSauyemwa vantu kuruganesa mamanya vataguruke vaze komambo gawo yipo asi vahalyatasi komema gomadona ogo gavaretere mukisi.Van der Weshuizen kuyifatwilire asi mukisi ogu kugenda kumwe nomema kapi toyidimburura usimbu asi yimbumburu eyi moyili hawe. Nomvhura nye ezi katu gwene moyivike yivali eyi yina piti katugwene mvhura zokusika ko70mm,kayininkisire mema gomadona aga gaze nye unene momukuro.Ano makero aga vatungira pepi nomukuro udigu unene asi gatware mema aga nako peke.Uye woukoloni awo ngava simi makero yipo mema gomadona gadame,ano ntaantani kutura nondama.Yiponye asi udigu unene ogusemo mema gomadona aga momukuro morwa kapi tovhuru kugahangura.Ngapi notura nomwenyo dovantu nomukoso?yimo ana kupura van der Weshuizen.Apa nye kava zire vakatare mukurona gepangere kayimutukukisire asi nomvhura nadinye edi ngapi vapira kugwana udigu ou.Ame kuna kutjira morwa vamusinda zetu kuvhura vayizuvhe makura vatameke kutupura.Ame kuna kugazara asi simpagwa esi sina hepa etarururo pangenderera. Nahepa kugwana yitundwamo nayinye koge nguuru gomukunda ogu.Morwa sinke pare pena mwapira kuyipange,yimo ana kupura presidente paapa kakadingwire evango lina.Presidente simpe kauyungisire vanona kavadanene pevango olyo nokuvapura nsene asi yimo vana danene momema aga ndi asi vadiva asi mema aga uhungu.Mokutara mukaro ogu doropa zaRundu kuvhura vapire kugwana mema gomawa,ano ndango zodoropa nare zina tameke kugave egano asi vagwane mema goyiha yaSauyemwa.