Oontamanana dhEvi Pokati kAamafwe nAamasubia Dha Potokonoka

0
30

WINDHOEK Oontamanana dha kala pokati komihoko mbali Mafwe naMasubia shi nasha nuumwene woshitopolwa Muyako odha potokononwa sho kwa tokolwa kutya evi ndika olyomuhoko gwaMasubia. Muyako oshitopolwa shevi eyamba ndyoka lya kwatela mo Etale lyaLiambezi mpoka hapu longwa omapya kaanamikunda yomihoko adhihe mbali. Oshitopolwa shika osha kala aluhe tashi etitha iikolokosha shi nasha nuumwene washo, ano kutya olye lela mwene gwevi ndyoka. Elenga enene lyaMasubia, Kisco Liswani III, mOmaandaha okwe shi koleke kutya etokolo ndyoka lya pitila wo meziminino lyomupresidende, oli li esindano enene, ta ti ye okwiitaala omihoko dhika mbali otadhi vulu okulumba muukumwe nombili pwaa na omahilathano nenge uupyakadhi washa. Elenga Liswani III olya holola wo olupandu tali ti ngashingeyi sho oontamanana dha kandulwa po, otashi vulu okweetitha omahumokomeho moshitopolwa. Okuuvite kutya ooprojeka odhindji dha dhiladhilwa kepangelo ngaashi ndjoka yoshikunino shomihenge dhosuuka shoka sha kala sha silwa ondjala ethimbo nuule, oshowo ooprojeka dhilwe dhi nasha nuunamapya otadhi vulu okutameka. Oshoka aantu oya kala noku dhi kateka oshoka opwa kala oontamanana dhi nasha nuumwene wevi lyoshitopolwa shika. Elenga otali ti aalelwa ye oya nyanyukilwa etokolo ndyoka lya ningwa konima sho Elelo lyOmalenga gOpamuthigululwakalo lya ningile omapekapeko nokugandja iiyetwapothaneko kutya oshitopolwa Muyako shi kale kohi yElelo lyOpamuthigululwakalo lyaMasubia. Omupresidende Hifikepunye Pohamba okwa shaina etokolo-utho ndyoka, nomalenga agehe oga pewa ookopi poshigongi showina sha ningilwe pehala limwe lyomavululukilo moKatima Mulilo. Metokolo-utho ndyoka lya pewa omalenga okupitila muMinista yOmalelo gOpaitopolwa, Ondoolopa, Omagumbo nOmapendulopo gIitopolwa yOkomikunda, John Pandeni, noli ikwatelela kOveta yOmalelo gOpamuthigululwakalo, Oveta yomumvo 1997 (Oveta yOnomola 13 yomumvo 1997) ngaashi ya lundululwa kundjoka yomumvo 2000 (yonomola 31 yomumvo 2000), Omupresidende okwa gandja uuthemba kuminista “a tseyithile ayehe ye na mo ontumbu kombinga yetokolo lyandje.” Elenga Liswani III olya tseyithila wo aalelwa ye omathele kombinga yetokolo ndika poshigongi sha ningilwe poMuyako metitano lya za ko. Elenga enene lyaMafwe George Simasiku pOshigongi oshinene pOmbala yaMamili poChinchimani naye onkundana ndjika okwe yi tseyitha wo mOsoondaha. Nonando aasindani poMuyako oya kala ya nyanyukwa nokwiimba nokudhana, yakwawo yomuhoko gwiya kaya li ye shi panda. Oya keelele wo nokuli aatoolinkundana yoNBC mboka kwa li ye na okukala poshigongi. “Kandi shi kutya nandi shi hokolole ngiini, oshigwana shandje osha nyanyukwa noonkondo, oshoka uupyakadhi mboka wa kala po ethimbo ele moshitopolwa shaMuyako omolwoontamanana owa kandulwa po,” Elenga enene Liswani III tali ti nokugwedha ko kutya oshitopolwa shika osha mona iihuna omolwoontamanana dhoka. “Tse otwa kala konima noonkondo pakuyeleka niitoplwa yilwe oku shi talela momahumokomeho, omolwomahilathano ngoka ga kala po ethimbo ele ngoka ngashingeyi ka kandulwa po. Nonando otu li konima pamahumokomeho, otatu indile nesimaneko nokutaamba ko aapanguli yopondje ya tale wo ngele otaya vulu okulongitha iimaliwa yawo moshitopolwa shika,” osho elenga lya popi okuza mombala halyo poBukalo. Pakutala koshiningwanima shimwe omvula ya zi ko shoka sha kwatitha po aakwashigwana oyendji yomuhoko gwaMafwe, mwa kwatelwa omuviyauki guuthemba womuntu a simana moshigwana, elenga enene otali ti aalelwa ye oya kala nokuhindwa nokudhengwa, shoka sha etitha ya ethele ashike iinima ayihe miikaha yepangelo. Nonando aakalimo oyendji poMuyako oye li aalelwa yaLiswani III, Aamafwe oya kala ye uvite kutya oshitopolwa shoka “evi lyuuthiga wooyinakulu”, nokupopya kutya Aamasubia oya yuga ko ashike evi lyawo.

SHARE
Previous articleMukeke Tavamuzuguma
Next articleFloods Could Sink Project