Munyama u Kutela mwaKhuta

0
35

YO NALI yo muhulu wa kampani ya mubuso ya Liwayaleli la Sicaba sa naha (NBC), mutompehi Gerry Munyama na kile a kutela mwakhuta ya mubusisi sunda ye felile mwamulenen`i wa Windhoek ni kuzwekisezwa ka lifoso za akalezwa ka zona. Munyama ya zekisezwa busholi hala lifoso zen`wi, na kile a latula mwakhuta kuli ha ki sifosi. Munyama u akalezwa kuli na kile a uzwa pene ye likana N$346 000. Muzeko wa hae no kile wa sutisezwa mwakweli ya Mbuwana ha i taba ni mazazi a manee ili kuli ku fiwe Muatuli yo Muhulu sibaka sa kufa katulo ya hae muta lizazi lani li esha. Hane ku baliwa lifoso zeo Munyama a zekisezwa ka zona, Muatuti Petrus Grushaber naize lifoso neli ezizwe silimo sale sa 2005 mwalikweli ze cwale ka Liatamani hane ina ni mazazi a lishumi ka a ketalizoho (15) ni Kandao hane ina ni mazazi a lishumi ka a supile (17). Kuakalezwa kuli Munyama na kile a kwalula ka buka ka panka kwapanka ya Standard Bank isi ka mulao ka mulelo wa kuuzweza kampani yana etelezi ni kubeya mwaten`i pene ye likana N$307 145. Kwapene ye swana, Munyama na kile a nga fa ten`i pene ye likana N$25 000. Bufosi bo bun`wi bo Munyama a akalezwa ki bwa kuli na kile a cinca ni kukopisa mapampili a man`wi ka bupumi ni kucinca zene kile za lumelanwa kuzona mwamikopano ya ketelelo. Muta lifoso li fezwa kubalelwa kuyena Munyama, mubusisi Helvi Kauna Shilemba na kile a sutiseza muzeko mwakweli ya Mbuwana kuli ku fiwe muatuli sibaka sa kuatula. Mwanako ya cwale pene yana lifile Munyama kuli a zekele fande ya tolongo muzeko wa hae ne kilwe ya sutisezwa kwapata ni yona. Munyama u swelwi kuno yemelwa ki muyemeli wa mulao, Richard Mueller. Lipiho li supeza kuli, muzeko no kilwe wa kwalulwa kiba katengo ka kamaiso ya kampani kasamulaho feela wa ku mu lilimanisa fa sipula sa hae mwakweli ya Njimwana silimo sale sa 2005. Muina situlo wa katengo ka kamaiso, mutompehi Ponhele ya France ki yana kile a patalaza kwamukopano ono kile wa mema mitayi kamukana ya makande kuli Munyama na akalezwa ka busholi ka kuli pene ya kampani ne kile ya yumbelwa mwabuka ya hae yana na ni maata feela yena mun`i a kunyatela isi ka mulao. Muuta lika kaufeela ze li tiswa pila yena Munyama, kuutwahala kuli na kile a kupa kuli lifoso kaufeela li ‘bulaiwe’ ili kuli a tuluhe fa sipula sa hae kusina ‘makandauko’. Kusa utwahala hape kuli, han`ata na kile a lika kuikopanya niba katengo ka kamaiso kuli muzeko u zekelwe fande ya khuta isi mwakhuta. Munyama na kile a yola mutompehi Ben Mulongeni mwakweli ya Sope silimo sale sa 2003 kasamulaho wa kusebeleza kwande ya naha mwaofesi ya ndumeleti wa naha ye mwaWashington DC, USA. Sipula nesi hatisizwe mwamitende muta a lilimaniswa mi mwanako ya cwale si swelwi ki mutompehi Bob Vezera Kandetu ya nali Mun`oli ya ‘Inelelezi’ mwaLikolo la Litaba ni Lipatalazo haa Munyama yena mwanako ya cwale sa sweli sipula kwakampani ya United Africa Group of Companies.