Lieto la Hu li Tiiseza Silikani

0
31

POTO ya Mueteleli wa naha China mwanaha mo, mutompehi Hu Jintao ita tiiseza silikani sesi iputezi ten`i hala naha Namibia ni naha China ni kutisa kuli mane si hule ni kutiya hahulu ni kufita. A neli manzwi ana kilwe a tumuswa ki Likwambuyu wa naha yani ya okamezi Likolo leli bona za Kwande, Li Zhaoxing hana bulela kaza poto ya Mueteleli wa hae ya tanga mazazi a mabeli kuzwa la kacenu kuica kula kamuso mwanaha mo. Zhaoxing naize naha ya habo ki naha ye tuna yesa zwelapili ni yona mi kacwalo lifasi la Africa ni lona ki le lin`wi leli sa zwelapili le lina ni palo ye pahami hahulu ya linaha zesa zwelapili inge naha ya habo. Mueteleli wa naha China u taba fa poto ya mazazi a lishumi ka a mabeli (12) mwalifasi le la Africa mi uta potela linaha ze cwale ka South Africa, Zambia, Namibia, Seychelles, Mozambique, Sudan, Cameroon ni Liberia. Mulelo wa poto hala mabaka a man`wi ki wa kutiiseza silikani ni swalisano hamohocwalo ni kumbalamanisa milelo kaufeela yene kilwe ya lumelwa kuyona kwamukopano ono kile wa bela mwamulenen`i wa naha China ili mulenen`i wa Beijing silimo se sifelile ono kile wa ama fa lizwelopili ni silikani sa naha yani ni lifasi la luna le hakuamwa za zwelopili, silikani ni lituso ze shelana mwabukamuso. Kwamukopano wani, ne ku kilwe kwalumelanwa kuli silikani ha kuamwa za litaba za lipolitiki, lizwelopili za sifumu ni sizo si swaliwe ka kutiya, Likwambuyu na kile a patalaza. Mukopano no kile wa tisa silikani sa naha yani ni lifasi le la Africa fa maemo a man`wi a bonahala hande, Likwambuyu na kile a ekeza. Ze ni halili cwana, naha Namibia ni China lina ni silikani se si zwelela kwahule tota. Sapili naha I sika fumana kale tukuluho, naha China ne kile ya tusa bayahi ba naha ye mwalimbule ze shelana kuli kube ni tukuluho yese bonwi la bu kacenu le. Muta naha ye I fumana tukuluho ya yona kali lizazi la bubeli lene li bile la kweli ya Liatamani hane ina ni mazazi a mashumi a mabeli ka mazazi a mabeli mwasilimo sale sa 1990, naha China ne kile ya kena silikani ni sizwale-tuna ni naha ye. Kuzwa muta wani, silikani ni swalisano neli nze li hula mwalikalulo kaufeela za lizwelopili ze cwale ka makete, tuto, sizo ni litekisano hala zen`wi lizwelopili. Mueteleli wa naha ye wa pili, mutompehi Sam Nujoma na kile a potela naha yani ha lishumi ka to tulalu (13) mwanako ya hae ya ofesi haa Mueteleli wa cwale yena, mutompehi Hifikepunye Pohamba sa kile a potela naha yani ha beli kale kuzwa a swala sipula tuna sa naha. Mubuso wa naha usa sweli silikani ni naha yani. Naha ye ki naha yen`wi yese potelwa hahulu ki bapoti kuzwelela naha China mi lizwelopili za cwale ze hala linaha ze peli ze, lita tiisa silikani ni kufita.