Ohoromende Kaina Kuyanjdera Oveta Nongaro Mehi Okutombwa

0
15

I Kuvee Kangueehi Omongua – Opresidenda ya Namibia Hifikepunye Pohamba matja ohoromende ma ipandere po kutiza oveta nongaro ombwa nu imba mbazepa omuyaruke Theboy Hiiho mave hakaenene noveta moasa wayo aehe. Erakiza ekukutu indi Pohamba weri yandjere erero muno tja patururire omberoo yOkarukondua kOmatoororero ka Mongua. Wayarukire nomambo tjingeyo ngayandjere ko zombara Kaihepovazandu Maharero wOndjuwo wOuvara wa Maharero na Ngatangwe Kavari wo u Honapare wOvaherero wa Mongua mEpako tjari mondjira mouyenda wa kEpukiro, Otjinene na Mongua. Watjere otjitandi iho katja tjikarapo nandangu ovanane imba vakara no ma hakaeneno kumwe ngumayengara omapwe. Erero mo Mongua wa wezere komambo inga natja ngunda otjina ihi atja tji pengwa ovimbumba vivari vyo mwangu nerumbi ombya yeta ondiro yo murumendu omutanda ingwi. Watjere wa ihamwa tjinene mena rokutja ovanane vombazu ombasere oku muvatera otjo tjiuru tjehi. “Hapo mevaterwa vi ndoovazu ovanane maveyandjere ove vekongorere okuyaruka motjitandi?”, wapurire. Pohamba waningirire otjiwana oku tuurungira mo vanane vatjo okuhina kuyaruka notjitandi tjingetjo natja ovakune votjitandi vasere okuurikwa. Watjere ehi mariyenene okuryama komurungu ndoovazu ovature vatjo avehe va kamburasana pomake nave kawondja pamwe komurungu moruwano rwo ndando novitjitua. “Mombepo yo ndjesirasaneno matuso okukondjera ozo ndando zemwe zo ndekisasaneno no ma nyomokisiro wo mbwiko,” watjere nao. Posyo Otjirata tjo u honapare wo mbazu kehi ya Kavari tjayandjere ondjo kohoromende kotjitandi tja Nderombapa. Morutuu romutjemo ndutja yandjere ku Pohamba tjaraisire kutja nandaku Kavari wa varwa Hiiho ka tjata. “Okuhina kuzemburukwa kovanane vetu vombazu ngunda kwete ekwiya monyana nu katu pezuu kutja ape ozombura 17 kombunda yongutukiro ovanane vetu ngamba kave ya zemburukwa,” otjirata tjatjere nao morutuu. Tjaryamene komurungu na tjitja katji pezuu kutja ongwaye ohoromende tjii panda okuvara ovanane vatjo vombazu kombunda yo zo ngondjero ndakarapo. Otjirata wina tja tjemene neke ekukutu roporise natjitja Omuyandjambo woporise watena embo ro kuyandeka tjimuna ro Ngenerara von Trotha tja tja mayandeke Omongua mo zoiri mbari. Watjere ohoromende iraisa omirungu vivari mo kuhina oku kongorera omuyandjambo ingwi indu Vakatura Matundu ngwari notjimbakete tjaa tjitja “ovavapa avehe ngavete” aa rondorwa. Tja hakaenene mEpako na Maharero na Kavari Pohamba kana paraisire kutja omukandi wo ma patururiro wo mberoo yo mukurameno po wOuhonapare wa Maharero mo Mongua, Ngauva Kazongominja, mbwa hara okukarapo nape tambuka onjungunjungu ma utjitivi nambano.

SHARE
Previous articleThe Gospel According to MTC Cup 2007
Next articleSex Shocker