Mubita u Teula Sipula se Sinca

0
32

MUUNA ya zibahala hahulu kuba ba n`ata, yana kile a sebeleza kampani ya mubuso ya Liwayalesi la Sicaba sa Naha (NBC), mutompehi Charles Mubita sa kile a teula sipula se sinca ni kunitifaza kuli awa, na sika siya sipula sa hae sana sweli kwaOfesi ya Mueteleli wa Naha ka kumatela “miselo ye minde ye buzwize”. Mubita na sweli sipula sa Mubakweli ku Yo Muhulu yana bona za Lipatalazo ni kun`ola Man`usa a Mueteleli wa naha, ili sipula sene si mulumelela kubonana hahulu kamita ni Mueteleli wa naha. Na siile sipula se mwalibiki ze felile ni kunga sipula sa kuba Yo Muhulu wa Litaba za Lipatalazo kwamutayi-tuna wa Katengo ka Sikiliti sa SADC mwanaha Botswana mwamulenen`i wa Gaborone. Mubita na kalile musebezi wa hae o munca o, kwamakalelo a kweli ye ya N`ulule hane ina ni lizazi li lin`wi. Ofesi ya Mueteleli i zibahala kuba Ofesi ya mifufuzo mi se ku utwahezi mabulatwi a kuli Mubita na siile sipula se, ka kusaba “kuhata miutwa ni kuwela mwamusima”. Hana kilwe a swaliwa kiba mutende o mwamazazi a felile inge a bulela kuzwelela mulenen`i wa Gaborone, Mubita naize na siile lika kaufeela mwanzila sakata ka kunitifaza kuli, hakuna se si maswe sene si kile sa ezahala ni kuekeza kuli mwabupilo mutu u lika linzila ze shelana. Mubita na kile a itumela kwaliseli lana kile a ituta ku Mueteleli wa naha ni babeleki ba ban`wi. Na kile a tiiseza kuli na sika siya Ofesi-tuna ya naha ka kutalima “miselo ye minde ye bizwize”. Na ekelize kuli mutomo wa kunga sipula se sinca se ki wa kuli, yena na boni kuli naha Namibia haina kemo sakata hande mwaKatengo ka sikiliti ki ka fo yena na boni kuli a like ka mwakonela kaufeela kuli a kone kuzibahaza naha ye mwalimbule kaufeela. Mubita una ni lilimo kwapalali ili ko na kile a swala lipula ze shelana mwaketelelo ya kopano ya Swapo. Muta naha i fumana tukuluho, na kile aba wa ban`wi ba pili bene ba kilwe ba mbalamaniswa ni kusebeleza Liwayalesi la Sicaba sa naha ili ko na inzi mane ni kufumana situlo-nyana sa Liluko la makande. Na siile Liwayalesi la Sicaba sa naha mwasilimo sale sa 2003 ni kutateka kampani ya hae ka nako ye kuswani feela ili kampani yene bona za kuhatisa mapampili ni lipatalazo zen`wi mane ni kutusa Katengo ka Liketisa. Mwasilimo sa 2004 mwakweli ya Kandao, Muyemeli wa kopano ya Swapo mwasipula sa Bueteleli bwa naha, yali Mueteleli wa cwale wa naha, mutompehi Hifikepunye Pohamba na kile a supa Mubita kuli a muzamaiseze za lipatalazo ya hae kamukana za liketisa. Muta liketisa kaufeela li feela, Pohamba a mano wina liketisa, Mubita na kile a latelela ni yena ni kufiwa sipula kwaOfesi-tuna ya naha.