Nomukunda Doponze Zodoropa Kuna Hara Ekuliko

0
42

Egawo nonkondo kovantu vakara monomukunda kuna kulindindira eyi vana kugazara asi kuvhura kugenderesa ekuliko monomukunda dawo.Eli kuna kara egano lyomuuyungi gona gombongarero zana venye mugolikadi Doreen Sioka ogu kahagesera elikwamo lyendi lyokutwara mbongarero zanavenye kovantu eli kali kere moKavango na Caprivi sinkwa ntani tupu. Eyi vana hara nayilikida asi ekuliko kuna kuwiza vantu vahepa kuvapa mema gomawa, rutjeno,yiruganeso mosipangero,epiro nombapira dovharerwa,nombapira dina kukudimbwilisa asi ove muNamibia ntani nonzira dokugenda mahauto kuna kara udigu wounene mwankenye mukunda horowero.Eyi kuna kara momawoko goministeli zonomukunda,nodoropa,mambo,nekuliko nomukunda doponze vagendereseko kugava nonkondo degendeso kovantu womonomukunda yipo walye udigu ou nautundapo. Vantu vahepa kukara guna vadama morwa elikwamo lyokugava nkenye yimwe tuna weke konomukunda monzira yina kara,nye kuna kara tupu noudigu woyiruganeso.yimo ana kuvhaturura Sioka konyima tupu zomudingu gwendi. Age kagwedereko asi mulyo unene turete yirugana kovantu yipo ekuliko likare monzira zalyo nokusikisamo situmbukira setu ndi asi nzodi zetu 2030.Elikwamo lyendi eli kwatameka moKavango yiyo kalikahagerere moCaprivi, unene awo kwademenena kosiuyungwa esi sakarapo asi tutwareni mbongarero zanavenye kovantu, nokugava maudigu aga vana kumona monomukunda doponze zodoropa. Mosigendo esi kwakeremo Dr Moses Amweelo nomuhameni gwaNudo Asser Mbai. Vamwe vawo kwakere tupu varugani monomberewa konoministeli ngwendi,zonondima,mema nekungo nzitwe,zeyiyomonda zosirongo ntani zoparudi mugara nomukadi nefiro sinka vanona.Apa kavaligwanekerere novantu yipo kayibubukire asi nampili ngomu asi monomukunda kuna karamo ekuliko simpe tuna hepa kutwarako yirugana.Sihonena moKavango vantu vatunga momukunda horowero gwaRundu Rural West kapi kava kere nomapuro gekuliko kansela gwawo tupu yige kapandwire epangero mokureta ekuliko kovantu monomvhura odo 16 dina kukapita, yiyo karugene kansela gwawo Herbert Shixwameni.Vantu kuna kusivana asi mwato ekuliko moKavango.