Kopano I bata Mapampili a Nitifazo

0
42

MUTAYI wa ba banca wa kopano ye busa, yona ya Swapo se u alabezi fa manzwi ana kilwe a fitiswa ki Mueteleli wa Kopano ya Congress of Democrats (CoD), mutompehi Ben Ulenga mwandu ya milao sunda ye felile. Muetelile wa kopano ya CoD na kile a patalaza kuli ba mutayi wa ba banca wa Swapo bana ni sanda mwakabuka ka mubuso kaka bona za litifo za sipatela kwababeleki ba mubuso kaka zibahala ka medical aid scheme ka puo ya sikuwa. Ka ona manzwi ana kilwe a patalazwa a, ba Mutayi wa kopano ye busa ili ona Mutayi o zibahala ka Swapo Party Youth League (SPYL) seba bizize Mueteleli wa kopano ya CoD kuli a patalaze hape bupaki ni mapampili kaufeela ka kutala a supeza kuli kamaniti Mutayi wa kopano una ni sanda sesi cwalo mwakabuka ka mubuso. Ulenga na kile a fitisa manzwi a cwalo mwanako yene kuikabotwa kaza n`ambekelo ya musulo wa mashilin`i a naha silimo se mwandu ye swana. Ka kupatalaza manzwi a cwalo inge kusina mapampili sakata a nitifaza kuli kamaniti ba Mutayi wa kopano bana ni sanda sesi cwalo mwakabuka ka naha, ba Mutayi wa kopano ya Swapo neba kile ba nyaza hahulu Ulenga ka kubulela kuli na tulile mulao wa ndu ya milao ni kufitisa bunyemi bwa hae mwasibaka sana sa swaneli kueza cwalo, kacwalo Mutayi se u tokwa bupaki ni mapampili a nitifaza manzwi ana kilwe a patalazwa ki Ulenga. Mutayi wa kopano u bulela kuli, haiba kuli mapampili a cwalo ha bonahali, bata ungula feela kuli membala wa ndu ya milao u sebelisanga sipula sa hae ni kupatalaza manzwi a maswe asa swaneli mi kacwalo ka yona nzila ye, u nyanganisanga bun`ata bwa bayahi mwandu ya milao. Mwasitatimende sa mitayi ya makande sene si kilwe sa nyatelwa ki muofisa wa kopano ya Swapo ya bona za makande ni patalazo, mutompehi Elijah Ngurare, Mutayi no kile wa bubela kuli no sika komokiswa ki kufulalela ndu ya milao ka kuzwa mwaten`I lizazi lani lipuisano inge lisa zwelapili, kakuli limembala kaufeela zene ezize cwalo lina ni swanelo ni maata a kueza cwalo ha kutalimwa kaza puso ya tato ya sicaba ya naha. “Kuzwa mwandu ya mulao kwabona hakuna matata ha kutalimisiswa kaza puso ta tato ya sicaba mwandu ya luna ya milao isi kamo likwata za kwande za likopano ze, neli kile za tongaukela.” “Se kuzibahalile kale kuli mutompehi Ulenga anza lika katata kuli a zuse musebezi wa makopanelo ono palile kale ili musebezi o zibahala ka kopano ya lipolitiki; kono he, kupatalaza kaza mabulatwi a sina niti kwakopano ye busa ni Mutayi wa yona wa ba banca hakuna kutusa za kuzusa musebezi wa makopanelo o, ono palile kale,” ba Mutayi wa kopano ya Swapo neba kile ba patalaza ka kuekeza hape.