Turuganeni Eyi Tuna Kuuyunga

0
24

Presidente Hifikepunye Pohamba kahundilire vaNamibia tuze komeho nokurugana kapisi tukare tupu nokuuyunga nye kutura moyirugana oyo tuna kuuyunga mpanzetu gokugana.Yipo asi nepu natu tjindja mukaro gwetu gweparu hawe kuvhura kukara vantu womutaro ndi wononkedi. Mukurona gepangero kahundilire novharerwa domosirongo vakare nousili, nehuguvaro noudameki yipo tukare nomuhoko guna kanguka ntani kapi guna kara nomagano gousatana nokuruganesa eyi tuna weke parupe roruwa.Ministera goyiviyauka yaPresidente dokotora Albert Kawana ogu kakauyungire kukwateramo presidente Pohamba peturo paveta elikwamo lya parura muhoko gwetu moumbondo,norusumo oru vana kurumbasanena moutano ou kaupwire nokutanta asi situmbukira setu ngovaNamibia kuna kara asi twahepa kuturapo eruganeno lyewa,mpora nepopero. Nonkambadaro depopero kutura moyirugana yirugana yombunga ezi zina kurwanesa umbondo movantu kuna kara sirugana sosiwa kutunda tupu apa vaziturapo mbunga ezi paveta mwaMurongankuru mvhura zeezi.Mayovi govantu mbindakano nomuzogo,upumezuva noutokero kuna kukambekako kuwoko kweyi lina kukambadara epangero mokurwanesa umbondo utunde mosirongo.Kuvhura tutunde moudigu owu nsene asi nyamwetu tuyimona asi kapi tuna kara nousili makura tutameke kuruganena usili kovantu vetu,yimo ana kutanta Pohamba.Presidente katente asi sirugana sokutura ngendeseso zongwa moNamibia sahepa kukara sinka setu natuvenye.Yipo nye asi nonkambadaro edi dina kurugana nombunga dokulikarera twahepa kuyipandura eyi noku yikwata mawoko gavali.Age kapandwire mbunga ezi apitisire mugolikadi Veronika De klerk zedina asi ‘Womens Action for Development’ eyi valituramo varwanese umbondo mokupopera vantu vaha vaka ungawo wepangero asi vakalingawopeke pwavene. Age simpe kahundilire vaNamibia vahatjira mokutanta asi kufakufa kuparuka,nkenye omu nayikara sopumuhowo twahepa kutambura asi umbondo mouli mosirongo ntani twahepa kugwana magano asi ngapi tuna kuurwanesa utunde monomutwe dovantu vetu.Eyi natupira kudivara asi umbondo una wiza kuna kara mouruwi wovantu vetu hambara yiwo vanzi wokufana ngesi.Mukurona gendesi gombunga ezi zina kurwanesa umbondo gekuto Paulus Noa siruwo sooso katente asi pontambo zouzuni kwalikidapo asi Namibia moumbondo kuna kara nonoperesenta 4.3 eyi kwatwaredera sirongo esi sikare mwayimwe eyi yina siki ko113.Mokukwama mwendi age katente asi nsene asi tuna hara kutunda moudigu ou vantu twahepa kugava magano getu asi ngapi natugusapo udigu ou.Vantu vahepa kuvatantera asi nawo vamwe wokugusapo udigu ou.Vantu vahepa kuyidiva asi yiwo yina kuguma eyi youmbondo nye vavatantere asi vakare tavagava nombudi oku vana kudindindira. Age katente asi kapi ngava ninkiliramo nkenye ogu ndi asi vakwama -kwame tupu muntu gahana asi kuna mutamba yuma.Ose ngatu tara nokukona- kona nkenye eyi vana kutupa vantu monkarapamwe.Ntani vantu vayidive asi ose kuvhura kutara eyi yafira momberewa zetu ano nsene kapi yina fire momberewa zetu muntu gwangoso tatu muvatere asi ngano kupi natwara udigu ou.Noa kahundilire vantu vagave nombudi edi dina kara asi neyi nava dikwama tava kagwana usili.Vantu simpe vahepa kudiva ndi kuvaronga asi ngano ngapi navatura marapoto monomberewa ndi ponze zomberewa ntani ngapi nalimburura nsene asi awo kuna kupapara uzera. Ose kwahara kutura nkenye mbudi asi kapi zafira kuzigava kovantu nkenye nampili oyo yina karamo kapi yina kureta etjiliso kovantu. Age katente asi nsene vana turapo mbunga zikona -kone nkenye tupu udigu nye mupire kugava yitundwamo oyo kovantu,vantu kukara nomapuro gokulisiga- siga morwa kapi vana diva asi yinke yina kara moyitundwamo oyo.Pokuhulisa age kahundilire vantu vana kara moNamibia valikwate kumwe mokurwanesa umbondo yipo muhoko gukaparukemo.