‘Mande ya Bulukiwa’

0
37

Mubihi ki: Michael Liswaniso OPUWO Bun`ata bwa limbayambaya kaufeela za tolopo ya Katima Mulilo mwasikiliti sa Caprivi, kubeya limbayambaya zene zwelela mwalikiliti zen`wi neli kile za liba kwa munzi wa Kabbe o fumaneha mwasilalanda-tuna sa Kabbe la pelekelo, ili ko bayahi neba yo fitisa manzwi a bona a mafelelezo ni likute ku muuna muhulu Charles Matengu Sinvula. Muuna muhulu Sinvula neli Mueteleli wa pili / Yo Muhulu wa Tuto wa Sikiliti sa Caprivi kuzwa naha ye I fumanela tukuluho. Na timezi lifu la sipundumukela inge ana ni lilimo ze mashumi a silezi kaze talu (63). Nihaike simpangaliko tuna luli sene si tisize lifu la muuna muhulu ha sika fumanwa kale, bayahi baba sepahala ba akaleza kuli butuku bwa pilu ki bone bu tisize lifu la sipundumukela la muuna muhulu. Mufu na kile a wela feela fafasi mwanako yana lika kuikotolola ka mahutu. Na fumanwi inge a ‘lobezi’ mwamukwakwa ki lyaminzi yana fita. Balikani, limembala za lubasi hamohocwalo ni bayahi feela bene ba ziba mufu, neba kile ba fitisa manzwi a bona a mafelelezo ka kulumba muuna muhulu kuli neli mutu yana pila bupilo bwa hae ka mutundamo, kutiya ni buikoneli. Mufu, nali ticele ka mapampili a hae a tuto. Na kile a kenela sikolo sa hae kaufeela sa pulaimali ni sekondali mwasikiliti sa Caprivi. Na keni sikolo sa hae sa lituto ze pahami mwanaha Botswana hamohocwalo ni kwasikolo sa Academy sene si keniwa mwanako ya puso ya buhateleli ni sialuluti sa mubala mwaMulenen`I wa Windhoek ili seo nesi hatela za sona kaufeela fa sibaka sa cwale se si zibahala ka Polytechnic of Namibia. Mufu na siile mufumahali wa hae, Theresa Sinvula, baana ba supile (7) isi ba balu (3) bene ba kilwe ba bihiwa mwapuo ya sikuwa mwamazazi a felile, kubeya baikulu ba supile.