Namibia nOmashina Omape gOkuhogololitha

0
34

WINDHOEK Okabinete oka gandja ezimino lyako shi nasha nomashina omape gokuhogololitha momukalo gomahogololo moNamibia. Shika osha ningilwe pomutumba omuti-17 gokabinete gwa gongalele eti 12 Septemba nuumvo. Omashina ngoka gokuhogololitha oge na uulethimbo wokulongithwa oomvula okuza 15 sigo 30, neshina limwe otali tengenekwa tali kutha po okapandi koodola dhaNamibia – N$3 500. Ominista yOmauyelele nIikundaneki, Netumbo Nandi-Ndaitwa, shika okwe shi popi pomutumba gwiikundaneki omasiku ga zi ko kutya Okomisi yOmahogololo moNamibia (Electoral Commission of Namibia -ECN) omimvo dha za ko oya kala nokutsakaneka omaupyakadhi okuungaunga nomahogololo. Omaupyakadhi oga kwatela mo omikweyo omile dhaahogololi pomahala gomahogololo, oowili odhindji nomasiku gokuyalula omawi nokutseyika iizemo kwatoka. Ndaitwa okwe shi ulike kutya ECN oya tokola okuhwepopaleka omukalo gayo gokuunganeka omahogololo opo ku shilipalekwe omayakulo ga ndjunguka, nongashingeyi okomisi ndjika otayi tala komukalo gokulongitha omashina gokuhogololitha moNamibia. Omashina ngaka gokuhogololitha oga kala nokulongithwa nale okuza momimvo 1960, sho omukalo guukalata gwa tamekele. Iilongo ngaashi Netherlands, India, Brazil naUnited States ohayi longitha omashina goludhi nduka. Konima yoonkundathana, omapekapeko nomatalelopo ga ningwa koIndia, oECN oye shi mono kutya omukalo gomashina ngaka ogwanathangwa notagu vulu wo okulongithwa momahogololo gomoNamibia. “Omashina omapu okulongithwa, oge na egameno lya kwata miiti, ihaga vulu okuningwa uulingilingi nuupu nohaga longitha ashike omamanya – ano ihaga longo kolusheno. Shika otashi ka pupaleka wo onkalo unene miitopolwa yokomikunda moka kamu na omalusheno. Omashina oga pyokolwa okugandja iizemo yothaathaa, oshoka ohaga yalula gwoyene omawi nokugandja iizemo pakuthinda ashike kombande. Omahogololo gopaali otaga vulu wo okuningwa poshikando,” osho Minista ta yelitha.