Tolopo I bona Siyongili ni Kolofalo

0
37

MISEBELEZO maswe hamohocwalo ni kusa lifa hande babeleki lituwelo za bona ka bunako, neli mabaka ana bata kutisa lifu la batu babeli baba simuluha naha China mwatolopo ya Mariental la bubeli sunda ye felile. Bayahi ba naha China neba kilwe ba yowilwikana ki babeleki ba kampani ya tolopo, ye eza macwe-tuna a itusiswa mwakuyaha mandu a sikuwa. Kampani I zibahala ka Mariental’s brick making factories. Yo muhulu wa sipokola sa sikiliti mwatolopo yani, ili yena Police Regional Commander Chief Inspector Kobus Meyer na kile a nitifaza kaza simpangaliko-tuna sani mwasunda ye felile kuba mutende o. Na talusize kuli siyongili nesi kile sa zuha muta babeleki hane banze ba patehile ni kulonga macwe-tuna ao, mwasimbayambaya-tuna se sin`wi ya kampani. Kakuya ka litaba zene kilwe za fiwa, kuakalezwa kuli mun`a sintolo yo mun`wi na kile a fitisa lin`usa ni mamela kwababeleki kuli ba sike ba longa macwe ane ba sweli kulonga mwasimbayambaya. Nihaike lin`usa neli amuhezwi cwalo, babeleki neba sika siya kulonga macwe kakuli neba kile ba zwelapili ni kutisa kuli mane kuzuhe kanyi-tuna hala babeleki ni bayahi ba naha China ili nto yene tisize kuli mane babeleki ba nyeme hahulu ni kukala kunepa macwe kwabayahi ba naha yani, bona maChinese. MaChinese neba holofezi mi neba izo fiwa kalafo kwasipatela-tuna sa Mariental. Inspector Meyer na kile a nitifaza hape kuli, maChinese neba kile ba lundula babeleki kamukana mi haisi palo ya ba banee ki yene kilwe ya bonwa kwamusebezi la bulalu sunda ye felile. Mihato kaufeela ya luna ba mutende o, ya kulika kuikopanya ni maChinese ne kile ya pala sina hane lu palezwi kuikopanyani ni bona kasamulaho wa kulika katata luli, kakuli ne kuutwahezi hande-nde kuli neba nze ba pumuzi kaufeela bona ka nzila ya kufa sibaka kwalikolofalo za kuli li kone kufola ka bunabwangu sina ka taelo ya n`aka wa sipatela. Bayahi neba kilwe ba fiwa likalafo za mwamba ni mukokoto. Inspector na ekelize kubulela kuli likolofalo neli ta sabisa hahulu hamohocwalo ni kutisa lifu hane li kuli neli bezi mwalilama ze cwale kaza bo toho ni lilama zen`wi za mubili ze sika tiya hand hahulu. Ba mutende o hape, ka bayahi baba sepahala, ba ituta kuli, sizwale sesi iputezi ten`I hala bayahi ba naha China ni babeleki ba bona mwalibaka ze shelana za naha si inzi ‘mwamezi maswe’ ka libaka la ketelelo-maswe ni puisano ye sika luka hande. Bayahi ba Mariental ba akaleza ka linonge kuli, fo kun`wi ban`I ba makampani a swana sina a, ba hananga kulifa ba beleki lituwelo za bona kasamulaho wa kupeta misebezi ya bona. “Ha ki lwapili siyongili sesi swana sina se, si zuha hala babeleki ni bayahi ba naha China baba etelezi ni kuba bona ban`I ba makampani a swana sina a,” muyahi wa tolopo yo mun`wi na patalalize. Ze ni halilicwana, Inspector Meyer na latuzi kuli yena na sa zibi za sizwale-maswe seo sesi iputezi ten`I hala bun`ata bwa bayahi ba naha China ni babeleki ba bona. Mubusisi wa sikiliti sa Hardap, mufumahali Katrina Hanse na sika fumanwa ka bubebe kuli a fitise manzwi a hae a simpangaliko se, sene si kile sa wela tolopo ya Mariental. Bayahi neba kile a ekeza kubulela kuli kuna ni moya maswe onze u sweli kuno hula hala bayahi ba naha China ni babeleki ba bona ba bulela kuli ba lifa lituwelo ze nyinyani hahulu ze palelwa kuleleka lukupwe mwalapa.