Lisitataliso ze Shelana kize Tisa Tiyeho ya Mulao

0
42

BUN`ATA bwa ba busisi ba mulao ba likhuta ze nyinyani mwalitolopo-nyana ni libaka za matakanyani seba tumusize lisitataliso ze cwale kaza kutokwa ‘mazoho sakata a swalisani’ ni musulo wa mashilin`I o munyinyani, kuba lisitataliso-tuna ze tisa tiyeho ya maungulo a bun`ata bwa litaba za mizeko ze ngongotwangwa ni zeo ze swanelwa ku tabekwangwa kwaKhuta ye Pahami. Mubusisi wa khuta ya tolopo ya Katima Mulilo, mufumahali Rachel Sakala naize bun`ata bwa likhuta mwanaha halina hande licaziba ze kona kuitusisa minshini ni lisebeliso za makopyuta ni kuhatisa litaba sakata ze swana fa kompyuta ili litaba zeli za butokwa ka nako ye sikai feela. Kakuya ka mufumahali Sakala, sisitataliso tuna se, ki se si tisa kuli mane kube ni tiyeho ya kutambeka litaba za butokwa kwaKhuta ye Pahami ka bunabwangu. Mubusisi na kile a fitisa manzwi a hana kile a ikopanya ni ba mutende o mwamulenen`I wa Windhoek hana li kwamukopano-tuna wa kuikabela zibo kwasibaka se silateha se si zibahala ka Safari Hotel sunda ye felile. Kakuya ka yena, bun`ata bwa licaziba za musebezi wa fa minshini ya makopyuta linze li sweli kuno maata mwalibaka za matakanyani ni litolopo-nyana ni kuliba mwalibaka za litolopo-tuna kunze kufafatwa misebezi sakata yena ni lisebelezo zen`wi ze zwezipili. “Licaziba ze linze li matela mo mwamulenen`I hape linze li sweli kuno talima mipelekelo sakata ya lisebelezo ze zwezipili, ka lona libaka le, litaba za mizeko mwalikhuta linze li lyeha ka zazi.” Na ekelize kubulela kuli, licaziba zen`wi halina buna bwangu haa zen`wi zona linze li sweli kuno sebeliswa hahulu kufita tikanyo kakuli ki ze sikai mwalikhuta ze. Yana kile a swala fa manzwi a swana neli, Annel Silungwe wa Khuta ye Pahami ya mulenen`I wa Windhoek, yana kile a bulela ni yena kuli, Khuta ya habo ni yona inze talimani ni butata bobu swana ni kutisa kuli mane munwana u supiwe kwaba atuli kuli mwendi ki bona baba sa peti misebezi ya bona ya mulao ka bunako. Silungwe naize kuna ni tokwahalo ya kutiisa kwamanzwi ni kutambeka linonge kaufeela ze kwamitayi sakata kuli lisitataliso kaufeela ze, li kone kutalimwa hande mane ni kufumanelwa nzila ya kamo li konwa kubweshafazezwa. “Palo ya licaziba ze, kiya butokwa kuli I bweshafazwe mwamaluko a mulao kaufeela kuli likhuta li kone kuno beleka fa litaba kaufeela ka bunako ni kufelisa litiyeho za cwale. Silungwe na kupile limembala zen`wi za lifasi la Africa kuli li kone kunyakisisa ni zona hamohocwalo ni kuhatisa mingendenge sakata yeta bona kuli batamiwa kapa zona likebenga za likozi za bubangoki ze nyinyani lino fiwangwa kapa kutamelwa mwalibaka zen`wi za sicaba inge li peta misebezi ya sicaba ya zwelopili yeli ye swanela ka zazi isi kubeya likebenga kaufeela mwatolongo ili n`wi, nto yeo a bona kuli ki ye se tisize kutala hahulu mwalitolongo ze shelana mwalifasi le, hamohocwalo ni likezo zen`wi zesa swaneli. Nihaike na kile a fitisa manzwi a, Silungwe na kile a ekeza kuli bun`ata bwa litolongo za lifasi le la Africa li inzi mwamaemo a, kakuli kuna ni lisitataliso-tuna ze shelana hala zona lisitataliso ze, mashilin`i. “Sisitataliso sa mashilin`I sesi bapalile kalulo mwakutala hahulu kwalitolongo mwabun`ata bwa linaha za lifasi la luna mi palo ye pahami ya batamiwa se fapelezwangwa feela kuichochomeza mwasibaka sili sin`wi se si yahezwi batu baba sikai,” na talusize. Na ekelize kuli ki maswabisa luli ni mukekecima kwalineku la hae kuli libangoki zen`wi za likozi nyana ne linze li beiwa hamohocwalo ni libangoki za likozi ze sabisa mwasibaka sili sin`wi ili nto yeo a bona kuli nesa swaneli kuba cwalo kamba lisitataliso za cwale ze, neli ka talimwa hande mane ni kufumanelwa kalafo ye swanela.