Vaporosi Wovape Tava Yatameke

0
28

Konyara vaporosi wokusika konomurongo mbali nahambombali ava vakadeura vayarugane uporosi wamuni makwedi gatatu gapita ko Patrick Iyambo Police Training College tava yatameke kurugana. Apa kauyungisire vantu wovape ava mosirugana mukurona govaporosi vamuni Abraham Kanime kava hundilire varuganese eyi vakavaronga. Awo kuna kuvandindira vaharuganesa umbondo nkenye owu moyirugana yawo.One mwahepa kukara nomukaro gwina gomuwa kukwama veta yipo asi vantu,vasingi womahauto navawoporupadi vagwaneko mukaro gomuwa.Kanime simpe kagwedererko asi vaporosi ava vamuni ntaantani vaturepo elikwamo lyokuronga vantu yokuhamena nonzira.Yiruganeso yikorwesa kuna kara sininke sosidona unenepo kovaporosi vamuni rambangako nava vaNamibia.Yihorokwa nayinye yoyidona kuna kuhoroka morwa yikorwesa yipo nye asi one, muna kukatameka ngesi mwahepa kudiva asi vantu vasikisemo noveta donzira. Mahudi gomonzira kuna kuvhuka mosirongo esi vasingi kuna kuninka mahauto galiboyore dogoro tagatwera mundiro vantu nawo kuna kupililira moomo.Sinkwa ntani tupu vantu wokusika komurongo nahambombali kavafira kehudi kalihorokere sinkwa ntani tupu. Ose hena kuna yidiva asi mahauto aga gokututa vantu kapi gana wapa ntudi kapi vana kusinga nawa,unene poyiruwo yomapwizumuko. Mepwizumuko nye eli lina kuwiza novarugani wovape nonzira nadinye vahepa kudikunga vantu vakwame noveta yipo nampo napa horoka malisinta sinto. Yina moneka asi yirugana yetu yokukeverera nzira tayitugendi. Medeuro eli twakere nalyo lyatamekere mwaPembagona mvhura zeezi kwademenene megendeso lyononzira.Eyi kwahamenenemo musingi gomuwa,nzira zongwa,ehauto liwape,ntani veta zononzirz vazidive ezi vaturapo kutunda mo1977.Komisaregona govaporosi vaNamibia Oscar Embululu katanterere vantu ava asi varugane unene ngovantu wovape. Yipo asi kuvapandwira oyo nsene asi nava sikisamo yirugana yawo moomu vakayivaronga.Apa nye kavakamene silica esi vantu ava kava vapere nonzapo.Ogu gasuntanga vakwawo mokulironga kakere Julia Mbala ogu gagwana noperesenta 92,ano vakwawo zendi kwamusikura tupu nonoperesenta 77.Elideuro eli kwaliruganesa vaporosi vaNamibia ure womakwedi gatatu.