Vanapolitika Tavakandurapo Eteto Caprivi

0
44

Muna politika gadivikwa moCaprivi Felix Mukupi katente asi, ediworoko lyezuva lyomapenda eli kali kere moCaprivi apa kakakere presidente Hifikepunye Pohamba novaministera moKatima Mulilo kuna kureta erengwe movantu ava vana kara asi mukunda gwaCaprivi vaguguseko kwaNamibia.Silika esi kasininkisire vantu vatunga momukunda gwina vakamone presidente rokuhova meparu lyawo. Apa kauyungire sinkwa ntani koNew Era muna politika ogu gombunga mpangeli SWAPO kahundilire vantu ava vatunga momukunda gwina vahara Namibia vauyunge nokurengwesa kambungagona aka kana hara asi vazonagure mukunda gwawo. Age katente asi eyi vahorowera asi mvhura ezi silika somapenda vakasidanene koCaprivi kwahungika morwa kuna kuninkisa vantu vadivare eyi yahorokere mwaSiwogedi 2,eyi kuna kulikida asi Namibia gamanguruka nahena sirongo sina likarere pwasene.Simpe kagwedereko asi silika esi kwawepe kuna kugava mbudi zongwa asi ava vana kukondja asi vaguseko Caprivi kwaNamibia yahava tompoka. Mosiuyungwa sendi age kageve sihonena sagumwe gwawo Cripin Matongo ogu kabubukire kombunga atante asi age ana hara kutetako Caprivi koNamibia kupitira mombunga politika zawo vana kutumbura asi United Democratic Party (UDP) yipo asi vakondi vahapiyaganeka vanona.Vamwe owo vanakuyirugana kwavavhura yirugana mepangero makura yipo vana kukambadara kuretapo neyi neyi. Awo kwava pa magano asi ngano valihamesere vene mounandima yimo ana kutanta kansela gwaSibinda ogu ana kugava oyo kufanekesa Matongo,ogu gakere asi gumwe govakondjeli emanguruko mombunga zoSWAPO ano apa saya manguruka sirongo yiyo vamukutire komisare govanadorongo. Vantu vana kulihamesera moupolitika wombunga politika zompe UDP,ezi zalihameserere moDTA,dogoro mo 1999,vaduki ava moDTA, egano lyawo kwakere tupu asi ngano vagwane yimaliwa eyi yina kumoneka ngesi asi kwakere tupu nzodi ngazi pira kuza moyirugana. Mukupi kuna hara ekuliko liwize momukunda yipo varete yirugana vantu varugane noekonomi lyomukunda liwape.Egano limwe lyokukulika mukunda kuwapayika nonzira domahauto ezi zagwanekedesa Katima naLinyanti morwa muhezuvhu ntjwayuki mpitisili gwanare gwaDTA, Mushake Muyongo novankwami vendi nava vadierhard yiko vatunda.Sivike kasipwire ministeragona gomapukururo nonombudi gekuto Raphael Dinyando kageve erondoro asi ava vana kugazara asi vateteko Caprivi koNamibia vahepa kuyidiva asi kuna kulipaparera uhumi, yipo asi vantu vetu mwahayidanena kulihameseramo morwa kuna kulirwanesa nediveta lyosirongo. Mukupi katente asi nsene vatura teya mononzira unene zokutunda koLinyanti oze koKatima,ndi asi nonzira odo dahepa kukara pontambo zokuhova morwa yiko vakara vahompa vatatu George Simasiku Mamili (Chichimani)Boniface Sifu (Sangwali)na Tembwe(Choi)kwakara evango lyewa kovadinguli. Nsene nzira ezi zikara asi vana zitura teya hawe kuvhura kuhorako mahudi aga gana kuhoroka monzira ezi yimo ana kutanta kansela age hena muna ngesefa gomunene momukunda gwina. Age simpe katente asi nampili mgomu asi nomuliu domema edi vana tura kuna kara sirugana sosiwa dokutunda koKatima dize koKongola simpe tuna hepa nomuliu dangoso dize nakunye yipo vatungimo vagwanenemo uwa.Vatungi womomukunda gwaSibinda kavatente asi makero gomema aga vasima ngesi kapi gakurugana morwa walye gacuka ndi nampo kuna kugawapayika vadivi vayo. Mokukwama nye ruhungu rompepo ronofunguna dopombunda oru ana kutura MTC kuvhura kugwanekedesa nomukunda ngwendi Sachinga naSibinda komeho zikapwe mvhura ezi.