Seili Nako ya Mbumbi!

0
32

WINDHOEK Mawaci kaufeela mwanaha haisi mwasikiliti sesi lokiwa kuba sikiliti sa ‘sizuma sa lico’ na kilwe a bondiwa ka hola ili n`wi fa pata mwalihola za kusasa za lizazi la sunda, ili sisupo sa tateko sinca ya nako ya Mbumbi simubuso. Nako ya mbumbi I kutisa naha Namibia mwanako ili n`wi ni linako za bun`ata bwa linaha za lifasi la Africa sihulu linaha ze bupa sikiliti sa mbowela wa lifasi la Africa ili sona sikiliti sa SADC. Kakuya ka mulao wa nako ono kilwe wa mbalamaniswa mwasilimo sale sa 1994, nako ya mbumbi I tateka mwabiki ya pili ya kweli ya Muimunene inge ili lizazi la sunda ka hola ya bubeli ya kakusasa. Nako ya maliha yona I tateka ka hola ye swana inge ili lizazi leli swana mwabiki ya pili ya kweli ya Lungu kuli ku konwe ku zamayelelwa ni mizamaelo kaufeela ya lizazi mwanako yani, mi I kutiswangwa ka hola ili n`wi mwamulaho. Nihaike sicaba sa naha sesi n`wi si kona ku bona nako kuba ye siyo hande, bayahi ba ban`wi bona ba inga kuba ye zamayelela hande ni kulumelelana ni nako ya cwale ya tukuluho isi puso ya ‘mazwahule’ ni sialuluti sa mubala. Ba katengo ka maemo a lihalimu neba kile ba kupa sicaba kaufeeela sa naha kuli si bonde mawaci kaufeela a sona ka hola ili n`wi fapata kakuli nako ya mbumbi ne kile ya tateka simubuso.

SHARE
Previous articleAmateurish Actions
Next articleEx-Fighters Drop March