Okahandja Kena Otutuu Tuvari?

0
40

I Kae Matundu-Tjiparuro OTJOMUISE Erero tjima petji nganduu kombunda yomahatenya tjandje omayamberero wa Kahandja ngeri mOsondaha yena otutuu tuvari peke peke. Morutuu rumue ovawomborokise vovyungura varaisiwa otjovatengwa Cleophas Mutjavikua na Vezera Kandetu ngunda morutuu indu orware kaveraisirwe. Omupaturure wovyungura nongumbiro ovimbumba tjivyazu kozongungu morutuu rovavane vo vyungura Mutjavikua na Kandetu Omuhonge Omunene Asaria Kamburona ngunda indui orwarwe aruhina kuraisa omupaturure wavyo nongumbiro. Motutuu atuyevari omutize wotjihuro tja Kahandja mayakura ovimbumba nungwari morutuu induo nduruharaisire omapaturure nongumbiro movayakure wovimbumba kombunda yomutize wotjihuro muna Ongenerara Field Marshal Ismael Kamuhapita nOmbara Tjipene Keja. Otja korutuu nduharaisire omapatururiro nongumbiro ngumahungirepo Onguatjindu Onongo Zedekia Ngavirue tjazumba ape kongorere omuhungirirepo wOkomiti yOtjitiro Otjindjandja. Mu indo rwarwe kombunda yomayakuriro wovimbumba iyo mutize wotjihuro mape kongorere okanepo kOmbongarero yOtjiwana, Omuhenendu Katuutire Kaura ngumayandja ekuruhungi reyuva indi. Kombunda ye mapeya ehungi “rOmbara Onene” Alphons Kaihepovazandu Maharero nu kombunda ye ape kongorere omahungi “uozombara ozonene” inda: Kuaima Riruako, Eerike Christian Zeraeua, Kapuka John Tom, Munjuku Nguvauva II, Uziruapi Tjavara, Omukuramenepo wOuvara wa Kambazembi, Tumbee Tjombe, John Tjikuua, Omukuramenepo wOhoromende, omarapi nu Javee Kangumine apata ovyungura. Morutuu indo rwarwe tjipazu omuhungirirepo wOkomiti yOtjitiro mapekongorere Ombara yOvatakume, Justus Garoeb, apeya omuhingire omuyenda okanepo Kondjuwo yOzoveta yehi rOvandoitji, apeya o Ministera Ondenga yOkehi Onganga Libertine Amathila, ngu mahungirirepo ohoromende. Tjipazu ye “Ombara Otjitambi” Onganga Kuaima Riruako nu ketambo re aku kavire omukuramenepo wOuvara wOmbanderu. Tjazumba Ombara Christian Zeraeua eya kembo na kongorwa iyo “Rata Onene yOmbazu” Vemutonda Mureti wo Tjikaoko tjazumba apeya Ouvara wOmbandi. Ngumapata ovyungura imbi morutuu indui Omuhaamise wOvihavero vyo Tjirata Tjombazu tjOvaherero, “Omuhona” Tumbee Tjombe nomukuramenepo womarapi. Ndoovazu ovanane votutuu itui vakaya kumwe otja koiri oseinina ndjari ongondjero, okutja otutuu itui matukupasasaniswa. Otjiwana otjini ngatjitare muto tjimune kutja wina matjitukapasanisa vi?