Vakadi Tavalipe Magano Gongesefa

0
29

Ministera gweyi yopasigara nosikadi nefiro sinka vanona Marlene Mungunda katente asi vakadi vanahepa nonkondo nokukara vanamanguruka meparu lyawo yipo nawo vakambekeko nyara kekuro lyekonomi lyosirongo.Age kakazegwilire paveta epongo lyokuhamena koekonomi lyovakadi valihamesera mongesefa eli kali karerere moOngwediva moune ou kaupwire,age simpe kagwedereko asi enkondopeko vakadi kapi lina gumu tupu asi vakadi ava vakara mombongarero zanavenye ndi asi vavavakara nomavango gokuzeruka moyirugana nani nye eyininke yangesi twahepa kuyitura kwana venye nampili ngano muntu ngomundinda gwendi. Epangero lyaNamibia kuna kurugana unene kumwe nonombunga dahana asi depangero pontambo zosirongo ntani pontambo zokuzeruka nonombunga nadinye asi vareta vakadi novagara valihetakane meparu.Nye nampili ngoso yinzi tuna ruganako hawe simpe twahepa kurugana unene.Epongo eli kwakere novauyungi wovanzi vamwe vawo mukarelipo gwaUNICEF Khin -Sandi Lwin ogu kauyungire yehetakano moumpitisili,Daniel Samaria go koMethealth kauyungire yokuhamena ukanguki,Elise Angula gokoLaw Society of Namibia ogu kauyungire yokuhamena koyirugana nokoveta zono nkwara. Ntani kakukweme nye mugolikadi ogu gafundire marumbasano govakadi wonongesefa mo2005,Amalia Schmidt ogu kauyungire asi ngapi norugana.Epongo eli vana kutulira ngesi moOngwediva kwalitoterepo vakadi wokusika ko30 ano ngesi kuna kara novahameni vana siki ko100.Sitambo kwazitulirepo valipe magano nokukara noudivi wongesefa.Yimo ana kutanta mugendesi pangesefa Desere Lundon-Muller.Epongo eli kuninkisa vakadi vadive ngesefa ntani hena yipo nawo vavamone asi vanalitura mongesefa.Lundon -Muller kahundilire nongesefa dononene vavatere vakadi ava morwa oyo vana kukambadara kapisi yomuntu gumwe nye yovakadi navenye. Yimaliwa eyi nava pongayika tayikara yovakadi yipo vavatume vakalironge nahena kuvhura kuvatera vagara ava vana hara kukalironga ngesefa yipo vayavatere vakadi.Vakadi vavali nare vavavatera noyimaliwa vakalironge.